1064 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, potom faktúra má obsahovať nielen náležitosti podľa zákona o DPH, ale aj náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Zákon o DPH v § 74 neustanovuje ako povinnú náležitosť faktúry jej slovné označenie „faktúra“. Preto, ak má doklad náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, považuje sa za faktúru aj v prípade, ak je označený inak ako faktúra, napríklad ako dobropis alebo ťarchopis.

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 15. 11. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 25. 11. 2020

Rozsudok NS SR. Platiteľ si neoprávnene odpočítal DPH zo služby – nájmu vozidiel, deklarovaný dodávateľ nebol oprávnený nakladať s vozidlami, keďže nemal so skutočnými vlastníkmi áut uzatvorenú žiadnu zmluvu, ktorej predmetom by bol nájom alebo pôžička dotknutých vozidiel. Platiteľ mal dodržiavať štandardnú odbornú starostlivosť. Táto spočíva v tom, že si v prípade prenájmu motorového vozidla overí, či je dodávateľ oprávnený vôbec disponovať s motorovým vozidlom a prípadne ho dať tretej osobe do nájmu. Takéto overenie nemožno považovať za úkon, ktorý by sťažovateľa neprimerane zaťažoval.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok obsahuje vymedzenie služieb spojených s nehnuteľnosťou, uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a príklady k službám vzťahujúcim sa k nehnuteľnosti.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Európska komisia vydala vysvetlivky k pravidlám EÚ v oblasti DPH, ktoré sa týkajú určenia miesta poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom. Uvedené vysvetlivky Európskej komisie možno použiť aj v SR pri určení miesta zdanenia v súvislosti so službami vzťahujúcimi sa k nehnuteľnostiam.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2016 bol zavedený v SR pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti. Prenos daňovej povinnosti sa týka dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou. 

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok obsahuje príklady k službám vzťahujúcim sa k nehnuteľnosti, napr. stavebné práce vykonávané živnostníkmi v Nemecku, predaj projektovej dokumentácie, prenos daňovej povinnosti pri úprave vodných tokov, dodávka a montáž schodov, geologické práce a súvisiace služby, dodanie komplexných stavebných prác, pomocné a prípravné stavebné práce, demolácia pôvodnej podlahy, dodávanie elektroinštalačných prác, stavebné činnosti pri výstavbe rodinných domov, montáž bezpečnostného zariadenia.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 9. 2021

V aktualizovanom metodickom pokyne sú zohľadnené zmeny zákona o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 7. 2021, najmä vypustenie § 6 zo zákona o DPH, zmena pojmu „zásielkový predaj“ na pojem „predaj tovaru na diaľku“ a zmena pravidiel pri vyhotovovaní faktúry pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ v nadväznosti na prijaté zmeny v uplatňovaní osobitnej úpravy podľa § 68b zákona o DPH.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Druhá časť nášho praktického pomocníka k fakturácii vo firmách. V tomto diele riešime faktúry pri cezhraničnom dodaní tovarov a služieb v rámci EÚ, dovoze zásielok do 150 eur, predaji tovaru na diaľku od 1. 7. 2021, ako aj v situáciách, keď je nutné opraviť základ dane. V roku 2021 je možné opraviť základ dane v prípadoch, keď dodávateľ pôvodne odviedol DPH, no faktúra nebola zaplatená, resp. pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Dodanie tovaru a služieb v rámci EÚ je upravené smernicou 2006/112 o DPH, nariadeniami, ale samozrejme i zákonom o DPH. Cieľom zavedenia zdaňovania nadobudnutia tovaru v rámci EÚ odberateľom, ale i zavedenia inštitútu predaja tovaru na diaľku bolo dosiahnuť prenos daňových príjmov do členského štátu miesta konečnej spotreby – t. j. tam, kde sa preprava skončí.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.