13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2016

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov je uvedený v prílohe. Vzor sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2016.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a opravné daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie dane v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z tabakových výrobkov vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo žiadateľ o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov v ustanovených lehotách. Uvedený vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. marca 2014. Nový vzor daňového priznania súvisí s novelou zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá od 1. marca 2014 zavádza nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 eura/kg.

Právny stav od: 1. 4. 2012
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla. Ostatní daňoví dlžníci sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote aj daň zaplatiť.
Právny stav od: 1. 4. 2012

Správu spotrebnej dane z piva vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma pivo v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnost, podať daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Ostatní daňoví dlžníci sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote aj daň zaplatiť.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Správu spotrebnej dane z elektriny vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom; ak právnická osoba nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo ak fyzická osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Daňový dlžník je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Správu spotrebnej dane z minerálneho oleja vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma minerálny olej v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013

Správu spotrebnej dane z tabakových výrobkov vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Ostatní daňoví dlžníci sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote aj daň zaplatiť.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Správu spotrebnej dane z uhlia vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom; ak právnická osoba nemá sídlo na území Slovenskej republiky alebo ak fyzická osoba nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je miestne príslušný Colný úrad Bratislava. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Daňový dlžník je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Právny stav od: 1. 1. 2012
Správu spotrebnej dane z vína vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma víno v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať daňové priznanie a do tohto dátumu aj daň zaplatiť. Ostatní daňoví dlžníci sú povinní podať daňové priznanie najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote aj daň zaplatiť.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.