571 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom príspevku je spre­hľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO – podnikateľov. Predmetom príspevku bude najčastejší dôvod zostavenia účtovnej závierky, a to účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia (kalendárny rok k 31. 12. 2020).

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednoduché účtovníctvo považujeme za „daňové“, to znamená, že pri účtovaní v priebehu účtovného obdobia, ako aj v rámci uzávierkových účtovných operácií, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovná závierka predstavuje sled činností, ktoré zahŕňajú jej prípravu, kontrolu účtovných kníh a účtovania v nich, inventarizáciu, účtovanie o uzávierkových účtovných operáciách, uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovných výkazov.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovné prípady bez pohybu peňažných prostriedkov sa účtujú na konci účtovného obdobia v rámci uzávierkových účtovných operácií, ide o nepeňažné účtovné operácie, o ktorých sa účtuje k poslednému dňu účtovného obdobia. Nevyhnutnosť účtovania uzávierkových účtovných operácií vyplýva z daňovej orientácie jednoduchého účtovníctva. V peňažnom denníku musia byť všetky účtovné operácie zaúčtované tak, aby bolo zrejmé, že ide o položky, ktoré ovplyvňujú, resp. ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva obsahuje: výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. Daňové priznanie aj zostavenú účtovnú závierku účtovná jednotka podá elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Dátum publikácie: 21. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príklad zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy. Nechýbajú aj vyplnené výkazy účtovnej závierky k príkladu - výkaz ziskov a strát a výkaz o majetku a záväzkoch.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

V prípade štandardného nájomného vzťahu sa v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje u prenajímateľa vznik pohľadávky voči nájomcovi v knihe pohľadávok vo výške fakturovaného nájomného, u nájomcu vznik záväzku voči prenajímateľovi v knihe záväzkov vo výške fakturovaného nájomného a úhrada nájomného v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Ak sa prenajímateľ s nájomcom dohodol na poskytnutí zľavy po vystavení faktúry za prenájom, ktorú nájomca neuhradil, prenajímateľ vystaví opravný doklad (dobropis) k pôvodne vystavenej faktúre.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Príspevok prináša príklady účtovania dotácie na úhradu nájomného v konkrétnych praktických príkladoch u prenajímateľa a u nájomcu, a to aj v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 30. 8. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Samostatne hospodáriaci roľník vykonávajúci činnosť ako fyzická osoba sa môže transformovať na právnickú osobu, t. j. zmeniť právnu formu podnikania. Realizácia transformácie sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi: skončenie podnikania fyzickej osoby a následné založenie právnickej osoby, založenie právnickej osoby počas podnikania fyzickej osoby, predaj podniku fyzickej osoby právnickej osobe, vklad podniku fyzickej osoby do právnickej osoby. Pri každej z týchto možností je potrebné dodržať správny postup prechodu z pohľadu obchodného aj daňového práva.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.