31 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 31. 3. 2018
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2020

Desiata časť zákona č. 582/2004 Z. z. upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá v § 77 ods. 1 vymedzuje činnosti, za ktoré sa poplatok platí a ods. 2 písm. a) až c) vymedzuje poplatníka poplatku.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane. Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 23. 3. 2016
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie a toto nepodal v ustanovenej lehote, môže ho podať aj po uplynutí ustanovenej lehoty, čím si splní zákonnú povinnosť na jeho podanie. Ak daňovník po podaní daňového priznania zistí skutočnosti, ktoré majú za následok podať dodatočné daňové priznanie, tak toto dodatočné daňové priznanie podá v ustanovenej lehote. Článok je zameraný predovšetkým na postup pri podaní daňového priznania, dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel a k podaniu dodatočného daňového priznania k vybraným druhom miestnym daní, ktoré spravuje obec ako správca dane.

Dátum publikácie: 23. 3. 2016
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje podanie dodatočného daňového priznania pri nasledovných druhoch miestnych daní: z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Dátum publikácie: 19. 11. 2014
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 15. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bol v roku 2014 dvakrát novelizovaný, a to zákonom č. 268/2014 Z. z. s účinnosťou od 15. októbra 2014 a zákonom z 30. októbra 2014. Obidve novely zákona reagujú na poznatky z praxe.

Dátum publikácie: 22. 8. 2014
Autor: redakcia časopisu DÚPP
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 24. 4. 2014
Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Právny stav do: 31. 12. 2016

Novelou zákona o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov sa s účinnosťou od 1. januára 2014 upravujú niektoré podmienky pre vykonávanie daňového poradenstva v SR zahraničnými osobami, ako i legislatívno-technické úpravy, ktorými sa zjednocuje používaná terminológia. Novelizovaný zákon upravuje predovšetkým postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva, ako i postavenie asistentov daňových poradcov, zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov.

Dátum publikácie: 3. 4. 2014
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 28. 6. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2016

Právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci miestneho poplatku z verejného priestranstva. Správca dane (mesto) rozhodnutím na základe oznámenia daňovníčky o vzniku, zmene a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva a podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta za užívanie verejného priestranstva predpísal daň za užívanie verejného priestranstva, účel užívania stanovište taxislužby. Podľa daňovníčky všeobecne záväzným nariadením mesto ako správca dane zdanilo uvedený spôsob užívania verejného priestranstva nad rámec zákona, pretože inštitút dočasného parkovania motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva právna úprava v čase vydania platobného výmeru nerozoznávala. Proti rozhodnutiu mesta podala odvolanie, po potvrdení rozhodnutia mesta odvolacím orgánom podala žalobu na krajský súd.

Dátum publikácie: 9. 1. 2014
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predpisov je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkové priznanie k týmto daniam na zdaňovacie obdobie roku 2014 z dôvodu vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k 1. januáru 2014 alebo v priebehu roka 2014. V príspevku uvádzame príklady podávania priznania právnickou osobou a čiastkového priznania fyzickou osobou.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.