23 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 2. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Účtovná jednotka chce zaviesť hodnotu pozemkov do účtovníctva. Môže ich oceniť cenami uvedenými v prílohe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady? 

Dátum publikácie: 10. 12. 2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2014

Obchodná spoločnosť má v obchodnom majetku tri motorové vozidlá, ktoré používa na podnikanie. Všetky vozidlá sú prihlásené na evidenciu na Slovensku, jedno z nich je používané prevažne v Nemecku, pretože zamestnanec má často služobné cesty do Nemecka, má tam vozidlo, aby nemusel platiť stále taxík. Druhé vozidlo je Multivan, pretože zamestnanec potrebuje prevážať svojich klientov, prípadne aj nejaké vzorky materiálu. Tretie vozidlo používa na Slovensku pri služobných cestách. Môže si spoločnosť uplatňovať daňové odpisy na všetky vozidlá? Je povinná platiť daň z motorového vozidla za celé zdaňovacie obdobie za všetky vozidlá? Pohonné látky  sú uplatňované podľa toho, ako a kde zamestnanec jazdí, aj podľa cestovných príkazov. Je správne účtovať spotrebu pohonných látok v rámci cestovných príkazov ako vyúčtovanie zamestnancovi alebo tú spotrebu PHL môže spoločnosť účtovať priamo do nákladov, keďže ide o služobné vozidlo? Má to potom vplyv na uplatnenie si odpočítania DPH?       

Dátum publikácie: 5. 9. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Za aké obdobie sa vyčísli základ dane z motorových vozidiel u zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý používa svoje motorové vozidlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale prerušovane, nie každý pracovný deň? Platí sa celoročná daň alebo len spočítať dni, za ktoré bolo použité v priebehu roka a platí alikvotnú časť dane?

Dátum publikácie: 19. 8. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Ak daňovník predloží rozhodnutie o poberaní príspevku v hmotnej núdzi, aké dlhé obdobie musí poberať príspevok, aby mu mohla byť priznaná úľava (posudzuje sa  vždy len stav k 1. 1.)?

Dátum publikácie: 24. 7. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Pri úľave zo stavieb na bývanie na základe preukazu ZŤP – ak ide o stavbu na viaceré účely – úľavu uplatniť len z plochy na bývanie alebo z celej stavby?

Dátum publikácie: 30. 5. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Ak na parcele napr. p. č. 304 označenej ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2 stojí rodinný dom o výmere 100 m2 a vlastník dostane stavebné povolenie na dvojgaráž o výmere 35 m2 – má byť pozemok 500 m2 – 100 m2 = 400 m2 – zdanený ako stavebný pozemok?

Dátum publikácie: 17. 4. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Fyzická osoba je vlastníkom pozemkov (orná pôda a trvalý trávny porast). Ide o poľnohospodársku pôdu. Tieto osoby majú riadne podané daňové priznanie k dani z nehnuteľností a priloženú zmluvu o nájme týchto pozemkov s tunajším poľnohospodárskym družstvom. Týmto osobám v evidencii obec nahodí pozemky, ktorých sú vlastníkmi, ale rozhodnutie o dani im nevyrubí, pretože majú podpísanú zmluvu o nájme predmetných pozemkov.  Vyrubí túto daň poľnohospodárskemu družstvu ako užívateľovi pozemkov?

Dátum publikácie: 14. 4. 2014
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podlieha dani z motorových vozidiel nákladné motorové vozidlo – ťahač, ktorého je držiteľom daňovník, ktorý ho používa na podnikanie – používa ho na presuny návesov pri ich opravách v rámci areálu firmy, nie na pozemných komunikáciách? Vozidlo malo pridelené evidenčné číslo v Slovenskej republike, teraz je dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy, vydal rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, evidenčné číslo a osvedčenie o evidencii sú odovzdané na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru.

Dátum publikácie: 19. 12. 2013
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách patrí zamestnancovi pri pracovnej ceste, ak použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky. V tomto prípade je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. Je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ aj v tom prípade, ak zamestnanec použije cestné vozidlo inej právnickej osoby, ktorá nie je so zamestnancom v spriaznenom vzťahu? Pri striktnom výklade zákona zrejme áno, ale nedôjde v tomto prípade k duplicitnému zdaneniu? Je povinnosťou zamestnávateľa skúmať, či táto právnická osoba zaplatila daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 11. 6. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 31. 12. 2011
Právny stav do: 31. 12. 2014

Občan si nesplnil ohlasovaciu povinnosť nadobudnutia nehnuteľného majetku. Obec zistila podľa evidencie z katastra, že občan nadobudol nehnuteľný majetok kúpou v roku 2007. Túto skutočnosť obci nenahlásil. V akom rozsahu a za ktoré roky mu môže obec vyrubiť daň za predchádzajúce roky? Uplatňujú aj sankčné postihy?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.