37 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 25. 4. 2020

NR SR schválila zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela prináša napr. oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnený odpočet daňovej straty, úpravu daňových preplatkov a nedoplatkov, úpravy v použití podielu zaplatenej dane,...

Pozn. redakcie:

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k 31. októbru 2020. Viac: Prehľad zrušených lex korona opatrení vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 a k 31. 12 2020

Dátum publikácie: 13. 12. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 10. 2019

Metodický pokyn upravuje problematiku zachovania lehoty pri platení správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. pri posudzovaní dodržania lehoty na zaplatenie správneho poplatku poplatníkom v nadväznosti na spôsoby a formy platenia poplatkov za spoplatnené úkony a konania orgánov finančnej správy.

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 9. 2019

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotnú aplikáciu novelizovaného § 7 zákona najmä pri preskúmavaní rozhodnutí obcí v rámci opravných prostriedkov Finančným riaditeľstvom SR, ako aj pri poskytovaní informácií daňovým subjektom a obciam.

Dátum publikácie: 4. 3. 2019
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol novelizovaný a je platný s účinnosťou od 1. januára 2019. V desiatej časti zákona, ktorý je o poplatkoch bol novelizáciou zavedený pojem kompostované zásobníky.

Dátum publikácie: 30. 8. 2018
Autor: JUDr. Jana Dráčová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Od 1. októbra nadobúda účinnosť veľká novela  zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.

Dátum publikácie: 27. 4. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 27. 4. 2017

Právoplatný rozsudok NS SR vo veci vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie preddavku na daň z motorových vozidiel v ustanovenej lehote a v ustanovenej výške v prípade, keď sa dlžník odvoláva, že úrok sa týka obdobia pred jeho reštrukturalizáciou.

Dátum publikácie: 31. 3. 2018
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 30. 6. 2020

Desiata časť zákona č. 582/2004 Z. z. upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá v § 77 ods. 1 vymedzuje činnosti, za ktoré sa poplatok platí a ods. 2 písm. a) až c) vymedzuje poplatníka poplatku.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane. Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 23. 3. 2016
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie a toto nepodal v ustanovenej lehote, môže ho podať aj po uplynutí ustanovenej lehoty, čím si splní zákonnú povinnosť na jeho podanie. Ak daňovník po podaní daňového priznania zistí skutočnosti, ktoré majú za následok podať dodatočné daňové priznanie, tak toto dodatočné daňové priznanie podá v ustanovenej lehote. Článok je zameraný predovšetkým na postup pri podaní daňového priznania, dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel a k podaniu dodatočného daňového priznania k vybraným druhom miestnym daní, ktoré spravuje obec ako správca dane.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.