33 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Iveta Ištóková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho roku. Ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností v priebehu kalendárneho roku, na tieto sa neprihliada – okrem nadobudnutia nehnuteľností vydražením alebo na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Dátum publikácie: 18. 12. 2017
Autor: Ing. Iveta Ištóková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní, čo znamená, že obec si ju na svojom území môže, ale aj nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce. Správca dane všeobecne záväzným nariadením k dani z nehnuteľností ustanovuje sadzby dane z nehnuteľností, hodnoty pôdy, príplatok za ďalšie podlažie stavby, oslobodenia alebo zníženia od dane z nehnuteľností. Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľností je kalendárny rok. Tlačivo priznania alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľností za rok 2018 sa doručuje správcovi dane najneskôr 31. 1. 2018. Súčasťou článku sú praktické príklady s vyplneným daňovým priznaním.

Dátum publikácie: 26. 4. 2017
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane. Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

Dátum publikácie: 3. 1. 2017
Autor: Ing. Iveta Ištóková
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v roku 2016, správcovi dane z nehnuteľnosti nič neoznamuje, ale v lehote do 31. januára 2017 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa člení na tri časti, a to na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 19. 10. 2014
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Vo všeobecnosti daňovú povinnosť k jednotlivým druhom daní daňovník priznáva prostredníctvom daňového priznania. Lehotu na jeho podanie, zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, ako aj osobu povinnú daňové priznanie podať upravujú jednotlivé hmotnoprávne (daňové) predpisy za osobitne ustanovených podmienok v nich uvedených. Zároveň sú pre podanie daňového priznania, opravného alebo dodatočného daňového priznania platné aj všeobecné podmienky, ktoré sa uplatňujú pri všetkých druhoch daní.

Dátum publikácie: 19. 10. 2014
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane. Dodatočným priznaním nie je možné meniť účel využitia stavby! Tieto dodatočné daňové priznania alebo niektoré z nich je povinný daňovník podať najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie k uvedeným druhom miestnych daní alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich.

Dátum publikácie: 19. 10. 2014
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Uložiť pokutu za zistené porušenie daňového poriadku alebo osobitných predpisov je pre správcu dane (daňový úrad, colný úrad alebo obec) povinnosť; daňový poriadok už neumožňuje správcovi dane rozhodnúť sa, či pokutu uložiť. Postup pri uložení pokuty, ako aj výšku uloženej pokuty upravuje ustanovenie daňového poriadku v § 155 – Pokuty.

Dátum publikácie: 19. 10. 2014
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Prípady podania dodatočného daňového priznania, za ktoré sa pokuta neuloží, upravujú § 155 daňového poriadku, § 32 a § 40 zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 19. 10. 2014
Autor: Ing. Božena Jurčíková, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
Právny stav od: 1. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Článok je zameraný predovšetkým na postup pri podaní daňového priznania ako podania, ktoré predchádza podaniu dodatočného daňového priznania, podania dodatočného daňového priznania k dani z príjmov – povinnosť alebo oprávnenosť, alebo nemožnosť, uloženia sankcie za dodatočné daňové priznanie vrátane prípadov podania dodatočného daňového priznania, za ktoré sa pokuta neukladá, podania dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a k miestnym daniam, ktoré spravuje obec ako správca dane.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.