782 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 7. 2021

 Od 1. 7. 2021 sú platné nové pravidlá pri predaji tovaru na diaľku. Slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar na diaľku alebo poskytuje tzv. digitálne služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 zákona o DPH, má možnosť sa rozhodnúť pre administratívne jednoduchší spôsob a to uplatňovanie osobitného režimu OSS (One Stop Shop).

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 7. 2021

Zmeny v oblasti dovozu a vývozu sa týkajú celoeurópskeho projektu eCommerce. Od 1. júla 2021 začnú platiť rovnaké pravidlá vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa nového zákona budú všetky zásielky podliehať dovoznému clu.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podmienka čitateľnosti u papierových faktúr nie je splnená, ak sú údaje na faktúre nečitateľné, čo môže byť spôsobené nesprávnym uchovávaním faktúr, prípadne použitím netrvanlivej tlačiarenskej techniky. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry by mala byť zabepečená.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Stáva sa, že daňový úrad na základe nedostatkov v konaní neporiadneho dodávateľa vec uzatvorí tak, že dodávateľ uvedený na faktúre plnenie nedodal.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podľa skúseností z praxe posledných rokov sa dá zovšeobecniť, že daňové úrady postupujú tak, že sa pri daňovej kontrole zamerajú na nedostatky v konaní dodávateľa alebo dodávateľovho dodávateľa – a vôbec netestujú splnenie dvojitej podmienky (podvod, resp. daňová výhoda a vedomosť), ktorú pre neuznanie odpočtu DPH kumulatívne požaduje judikatúra Súdneho dvora EÚ (SDEÚ).

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku. Európsky systém sa rozrastá o osobitnú úpravu OSS a IOSS, pričom sa ešte viac zjednocuje postup členských štátov EÚ. Zmeny sa dotknú širšej skupiny dodávateľov služieb i tovaru, keďže sa významne menia limity a podmienky registrácie na účely DPH, ako aj spôsob podávania daňových priznaní. V článku si vysvetlíme podstatu zmien a uvedieme, ako sa dotknú e-commerce oblasti vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Naša expertka pripravila odpovede na najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa na ňu obracajú účtovníci z praxe. V článku sa venuje nasledujúcim problematickým okruhom: účtovný doklad a faktúra – rozdielne definície v právnej úprave; dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti pri obchodných prípadoch; štandardná oprava základu dane – § 25 zákona o DPH; oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach – § 25a zákona o DPH (novinka od roku 2021); ostatné špecifické príklady z praxe.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pričom má byť preukázateľne zaúčtovaný v účtovníctve a mal by spĺňať atribúty, ktoré sú pre účtovný doklad zadefinované v zákone o účtovníctve. Účtovný doklad nemá také striktné náležitosti ako „faktúra“, ktorá je presne špecifikovaná v zákone o DPH. Náležitosti faktúry sa musia zohľadniť u tých podnikateľov, ktorých sa zákon o DPH priamo dotýka. 

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Nie vždy je dátum vzniku účtovného prípadu totožný so vznikom daňovej povinnosti. Najčastejšie odchýlky nastávajú pri dodaní tovaru do EÚ, resp. pri nadobudnutí tovaru z EÚ, prípadne pri fakturácii opakovane dodávaných tovarov a služieb, kedy daňová povinnosť vzniká najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje (a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy bola reálne zinkasovaná).

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Oprava základu dane v intenciách zákona o DPH je štandardne bonus, skonto, rabat, resp. zvýšenie ceny po vzniku daňovej povinnosti alebo vrátenie tovaru, prípadne skutočnosti na základe reklamačného konania. Nemôže ísť o opravu chybnej (neoprávnenej) fakturácie, resp. opravu chyby z titulu preklepu v cene, množstve alebo ak je použitý nesprávny režim DPH a podobne.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.