11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 2. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Účtovná jednotka chce zaviesť hodnotu pozemkov do účtovníctva. Môže ich oceniť cenami uvedenými v prílohe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady? 

Dátum publikácie: 10. 12. 2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2014

Obchodná spoločnosť má v obchodnom majetku tri motorové vozidlá, ktoré používa na podnikanie. Všetky vozidlá sú prihlásené na evidenciu na Slovensku, jedno z nich je používané prevažne v Nemecku, pretože zamestnanec má často služobné cesty do Nemecka, má tam vozidlo, aby nemusel platiť stále taxík. Druhé vozidlo je Multivan, pretože zamestnanec potrebuje prevážať svojich klientov, prípadne aj nejaké vzorky materiálu. Tretie vozidlo používa na Slovensku pri služobných cestách. Môže si spoločnosť uplatňovať daňové odpisy na všetky vozidlá? Je povinná platiť daň z motorového vozidla za celé zdaňovacie obdobie za všetky vozidlá? Pohonné látky  sú uplatňované podľa toho, ako a kde zamestnanec jazdí, aj podľa cestovných príkazov. Je správne účtovať spotrebu pohonných látok v rámci cestovných príkazov ako vyúčtovanie zamestnancovi alebo tú spotrebu PHL môže spoločnosť účtovať priamo do nákladov, keďže ide o služobné vozidlo? Má to potom vplyv na uplatnenie si odpočítania DPH?       

Dátum publikácie: 5. 9. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Za aké obdobie sa vyčísli základ dane z motorových vozidiel u zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý používa svoje motorové vozidlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale prerušovane, nie každý pracovný deň? Platí sa celoročná daň alebo len spočítať dni, za ktoré bolo použité v priebehu roka a platí alikvotnú časť dane?

Dátum publikácie: 24. 7. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Pri úľave zo stavieb na bývanie na základe preukazu ZŤP – ak ide o stavbu na viaceré účely – úľavu uplatniť len z plochy na bývanie alebo z celej stavby?

Dátum publikácie: 19. 12. 2013
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách patrí zamestnancovi pri pracovnej ceste, ak použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky. V tomto prípade je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. Je daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ aj v tom prípade, ak zamestnanec použije cestné vozidlo inej právnickej osoby, ktorá nie je so zamestnancom v spriaznenom vzťahu? Pri striktnom výklade zákona zrejme áno, ale nedôjde v tomto prípade k duplicitnému zdaneniu? Je povinnosťou zamestnávateľa skúmať, či táto právnická osoba zaplatila daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 31. 10. 2013
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014

Cirkevná organizácia, ktorá nie je zriadená za účelom dosahovania zisku, vykonáva činnosť, z ktorej zisk predsa len dosahuje (napríklad prenájom nehnuteľností) a vykazuje ju ako činnosť zdaňovanú. V prípade, že si v tejto zdaňovanej činnosti uplatňuje ako daňové výdavky aj výdavky na cestovné, má povinnosť platiť daň z motorových vozidiel?

Dátum publikácie: 29. 5. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 11. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2014

Správca dane podľa VZN poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50 % z daňovej povinnosti na močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa. Daňovník má na LV druh pozemku ostatné plochy, spôsob využívania pozemku 37. Môže správca dane poskytnúť daňovníkovi zníženie dane v zmysle VZN?

Dátum publikácie: 1. 2. 2013
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2012
Právny stav do: 14. 10. 2014

1. Obec spracováva návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO.

- podlažie: zákon uvádza „Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane určiť príplatok za podlažie, ktorý nesmie mať hodnotu vyššiu ako 0,33 €.“ Treba túto hodnotu chápať za jedno podlažie alebo za každý aj začatý meter daného podlažia?

- poplatok za KO – v pôvodnom VZN  mala obec zapracovanú úľavu na deti do 15 rokov vo výške 50 %. Môže sa odvolať na tvrdosť zákona a túto úľavu ponechať alebo zo zákona to už nebude možné?

2. Úľavy alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady pre ZŤP alebo aj pre ZŤP/S môže obec zakomponovať do VZN?

Dátum publikácie: 4. 12. 2012
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2014

Môže spoločnosť evidovať všetky svoje hotovostné operácie len prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice? Ide napríklad o výplatu miezd v hotovosti, nákup drobného materiálu, vyúčtovanie cestovných náhrad s tým, že operácie, ktoré neovplyvňujú základ dane z prijatých tržieb, by sa do elektronickej registračnej pokladnice zaevidovali len buď ako vklad, alebo ako výber?

Dátum publikácie: 23. 1. 2012
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2012

Stavba stojí bez stavebného povolenia. Ako postupovať pri vyberaní daní u nepovolenej stavby? Má právo obec vybrať daň za takúto stavbu? Sú to stavby z minulosti.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.