17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 1. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 15. 10. 2014

Daň za ubytovanie v ubytovacom zariadení (rodinnom dome) platí obci ubytovateľ, ktorý musí mať živnosť alebo aj nemusí a príjem potom prizná v daňovom priznaní? Ako je to v prípade, keď ubytovateľ má s ubytovaným zmluvu o prenájme, v tomto prípade nemusí platiť obci daň za ubytovanie?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 12. 2012

Ako správne vyrubiť daň za stavebný pozemok? Na LV je parcela č. 1 – orná pôda, parcela č. 2 – orná pôda, parcela č. 3 – ostatná plocha. V stavebnom povolení sú uvedené parcely č. 2 a č. 3, kde parcela č. 3 je vyňatá z ornej pôdy na stavebné účely. Je potrebné sa riadiť LV alebo stavebným povolením?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 12. 2005

Ako je to s vyrubením dane z nehnuteľnosti za skleník, ktorý na osadenie nevyžaduje základ? Môže sa to zdaniť ako stavba – skleník alebo nie?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Vlastník nehnuteľnosti prenajíma nebytové priestory viacerým nájomcom. Miestny poplatok platia väčšinou nájomcovia, teda v zmluvne dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý miestny poplatok za komunálny odpad.  Môže vlastník fakturovať časť miestneho poplatku nájomcom bez DPH? Môže použiť slovo refakturuje/fakturuje/fakturuje prechodnú položku? 

Dátum publikácie: 6. 4. 2018
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Obec ako správca miestnych daní a poplatkov posiela podľa § 80 ods. 1 zákona o správe daní daňovým dlžníkom obce výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku. Podľa rovnakej citácie zákona je obci v zákonnej lehote konkrétnym dlžníkom doručená námietka proti tejto výzve.

Čo znamená v tomto prípade, že „podanie námietok má odkladný účinok"? Môže podaná námietka zastaviť proces výrubu, resp. vymáhania dane aj v prípade, že je právoplatné rozhodnutie o vyrubení dane (dokonca potvrdené odvolacím orgánom)? Alebo odkladný účinok sa týka náhradnej lehoty na zaplatenie daňového nedoplatku uvedenej vo výzve? Je stanovená lehota na vydanie rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení námietky a aké náležitosti toto rozhodnutie obsahuje? Je vydaním rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení námietky celý proces ukončený? Alebo sa dá aj proti nemu odvolať?

Dátum publikácie: 23. 2. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Účtovná jednotka chce zaviesť hodnotu pozemkov do účtovníctva. Môže ich oceniť cenami uvedenými v prílohe zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady? 

Dátum publikácie: 10. 12. 2014
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD., daňová poradkyňa
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2014

Obchodná spoločnosť má v obchodnom majetku tri motorové vozidlá, ktoré používa na podnikanie. Všetky vozidlá sú prihlásené na evidenciu na Slovensku, jedno z nich je používané prevažne v Nemecku, pretože zamestnanec má často služobné cesty do Nemecka, má tam vozidlo, aby nemusel platiť stále taxík. Druhé vozidlo je Multivan, pretože zamestnanec potrebuje prevážať svojich klientov, prípadne aj nejaké vzorky materiálu. Tretie vozidlo používa na Slovensku pri služobných cestách. Môže si spoločnosť uplatňovať daňové odpisy na všetky vozidlá? Je povinná platiť daň z motorového vozidla za celé zdaňovacie obdobie za všetky vozidlá? Pohonné látky  sú uplatňované podľa toho, ako a kde zamestnanec jazdí, aj podľa cestovných príkazov. Je správne účtovať spotrebu pohonných látok v rámci cestovných príkazov ako vyúčtovanie zamestnancovi alebo tú spotrebu PHL môže spoločnosť účtovať priamo do nákladov, keďže ide o služobné vozidlo? Má to potom vplyv na uplatnenie si odpočítania DPH?       

Dátum publikácie: 5. 9. 2014
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Za aké obdobie sa vyčísli základ dane z motorových vozidiel u zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý používa svoje motorové vozidlo v priebehu zdaňovacieho obdobia, ale prerušovane, nie každý pracovný deň? Platí sa celoročná daň alebo len spočítať dni, za ktoré bolo použité v priebehu roka a platí alikvotnú časť dane?

Dátum publikácie: 24. 7. 2014
Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Pri úľave zo stavieb na bývanie na základe preukazu ZŤP – ak ide o stavbu na viaceré účely – úľavu uplatniť len z plochy na bývanie alebo z celej stavby?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.