11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 8. 2021

Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu urobí správca dane zo spisového materiálu daňového subjektu, ktorý sa týka jeho daňových povinností, rovnopisy alebo fotokópie, osvedčí ich zhodu s originálom a vydá ich daňovému subjektu, pričom osvedčenie rovnopisu alebo fotokópie podlieha správnemu poplatku.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Podľa § 105b Obchodného zákonníka nemôže obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným založiť len osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas.

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 1. 1. 2020

O výsledku každej daňovej kontroly je správca dane spravidla povinný vyhotoviť protokol, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov.

Autor: Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2020

V zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní môže správca dane stanoviť zástupcu tomu, koho pobyt nie je známy, alebo komu sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskej republiky, alebo tomu, kto nemôže vystupovať samostatne, pričom navrhovaný zástupca s takýmto plnomocenstvom musí súhlasiť.

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane môže svojím rozhodnutím za účelom zabezpečenia daňového nedoplatku daňového subjektu zriadiť záložné právo na predmet zálohu vo vlastníctve daňového subjektu. Predmetom zálohu môžu byť všetky veci, ktoré sú spôsobilé byť predmetom vlastníckeho práva, t. j. najmä nehnuteľnosti, hnuteľné veci, cenné papiere a iné.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane môže daňovému subjektu zaslať výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, v ktorej mu určí náhradnú lehotu na zaplatenie. Daňový subjekt môže proti výzve podať námietku, a to do 15 dní od doručenia. Podanie námietky voči tejto výzve má odkladný účinok.

Autor: Mgr. Igor Šumichrast, Mgr. Jana Kochan
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy vyžadované osobitnými predpismi.

Autor: JUDr. Martina Palušková, Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2018

Úrok z omeškania je v zmysle § 2 písm. b) Daňového poriadku daňou a ako taký ho správca dane vyrubuje formou individuálneho správneho aktu, teda rozhodnutím, proti ktorému Daňový poriadok v zmysle § 72 ods. 1 pripúšťa odvolanie, pretože v súlade s týmto ustanovením „proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak Daňový poriadok neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.“

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňový subjekt môže uplatniť námietku, ak to ustanovuje daňový poriadok. Ak tento zákon neustanovuje inak, o námietke rozhoduje orgán, voči ktorému námietka smeruje. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Proti rozhodnutiu o námietke nie sú prípustné opravné prostriedky.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ustanovenie § 60 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje vylúčenie zamestnanca správcu dane z dôvodu zaujatosti. Zaujatosťou vo všeobecnosti možno rozumieť určitý pomer zamestnanca správcu dane k daňovému subjektu alebo veci, ktorá je predmetom konania. Dôvodom vylúčenia je aj účasť zamestnanca na konaní v tej istej veci pred orgánom iného stupňa.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.