38 výsledkov
Dátum publikácie: 27. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Je možné podať priznanie k dani z nehnuteľností prostredníctvom e-mailu? V pandemickej situácii správca dane požadoval sken priznania (aj s podpisom). Niektorí daňovníci začali zasielať e-mailom priznanie vyplnené v prepisovateľnom formáte pdf bez podpisu, uvedený je len čas a dátum zaslania e-mailom. Je dostatočné zaslanie takéhoto priznania?

Dátum publikácie: 23. 4. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť sa zaoberá predajom motorových vozidiel. Na základe ustanovenia § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov je povinná do 15 dní po roku od prvého prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel v SR uhradiť – doplatiť registračný poplatok. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň ako pri podaní daňového priznania?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec eviduje voči poplatníkovi nedoplatok na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. Každoročne mu bola zasielaná výzva na úhradu. Poplatník síce uvádza, že poplatok uhradil, ale nevie to preukázať s odkazom. Je možné tieto nedoplatky odpísať?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Kedy nadobúda vykonateľnosť rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva? Je potrebné na ňom vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti a zaslať na zápis do katastra nehnuteľností?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

V 6/2017 spoločnosť prijala faktúru od dodávateľa, ktorá sa obratom vrátila ako neakceptovateľná (z dôvodu, že služba nebola vykonaná v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu). Faktúra sa teda do účtovníctva ani neúčtovala. Následne vznikol súdny spor, ktorého výsledok je, že spoločnosť (odberateľ) je povinná túto faktúru uhradiť vrátane úrokov z omeškania. Ak je faktúra z júna 2017, môže sa z nej ešte uplatniť nárok na odpočítanie DPH v 12/2020? Ak áno, faktúra sa zaúčtuje podľa dátumu rozsudku, t. j. v 10/2020? Má sa podať dodatočné daňové priznanie k DPH za 10/2020 alebo je možné uplatniť odpočítanie DPH v 12/2020?

Dátum publikácie: 16. 2. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako má postupovať podnikateľ, keď mu pri požiari zhoreli doklady za rok 2018 (boli uložené v byte konateľovej dcéry, ktorá robila účtovníctvo). Daňový úrad oznámil výkon daňovej kontroly na daň z príjmov na rok 2018. Kontrola sa už začala, s daňovým úradom podnikateľ komunikuje, zaslal aj nejaké zostavy, ktoré daňový úrad žiadal. Bude stačiť predložiť daňovej kontrole záznam od hasičov alebo treba zháňať kópie dokladov?

Dátum publikácie: 1. 2. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 4. 2009

Daňovník zaplatil v r. 2014 zálohu, účtovanie bolo zápisom 314/221. V 12/2020 daňovník priniesol doklady k poskytnutej zálohe externej účtovníčke, kde je vyúčtovaný náklad s DPH. Je to možné zaúčtovať ako daňový náklad ovplyvňujúci základ dane zápisom 518/321 (zúčt. zálohy 321/314)? Môže si daňovník nárokovať aj DPH z tejto faktúry, ktorá bola vystavená v r. 2014 ? Týka sa to ešte roku 2019 –nie je schválená účtovná závierka.

Dátum publikácie: 29. 1. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Platiteľovi vykonal daňový úrad daňovú kontrolu na DPH, následne doručil protokol z kontroly, ku ktorému sa má vyjadriť v lehote do 30 dní. Ako má platiteľ reagovať a ďalej postupovať?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prepravná spoločnosť je platiteľom DPH, predmetom činnosti je preprava. Nič iné nefakturuje. Spoločnosť má od SAD v prenájme garáž, za ktorú mesačne platí na základe zmluvy. Časť tejto garáže dala spoločnosť k dispozícii inej firme a má tam zložené veci. Spoločnosť chce druhej spoločnosti mesačne fakturovať 250 € za to, že tam má zložené veci. Aký doklad bude podkladom k vystavovaniu takejto faktúry, resp. musí nejaký byť?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.