Vyhľadávanie > Odborné články > Nezisková organizácia
3997 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Iveta Ištóková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2021 podávajú všetci tí daňovníci, ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2021 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Prinášame novoročný prehľad aktualít v zdaňovaní daňou z príjmov pre nasledujúce obdobie. Pozornosť venujeme týmto okruhom: zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre vybrané daňové subjekty; zavedenie nového odpočtu na investície; zníženie superodpočtu na výskum a vývoj; zjemnenie podmienok na podávanie prehľadu zamestnávateľom; zavedenie pravidiel pre reverzné hybridné subjekty a ustanovenie daňového režimu kontrolovaných zahraničných spoločností aj pre fyzické osoby.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Komentár k nedávnym legislatívnym úpravám daňového poriadku. Nosnou úpravou sú ustanovenia, ktorými zákonodarca upriamil svoju pozornosť na zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, čo chce dosiahnuť jednak zvýšením významu indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý je spojený s využitím benefitov pre vysoko spoľahlivý daňový subjekt, jednak sprísnením prístupu voči fyzickým osobám, ktoré v zákonom ustanovených prípadoch môžu byť po novom vylúčené z postavenia štatutára.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 26. 11. 2021

V súvislosti so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 zamestnancov a osôb blízkych daňovníkom vznikajú zamestnávateľom a podnikateľom výdavky vynaložené počas obdobia pandémie. Tieto náklady je potrebné správne zúčtovať a posúdiť aj z daňového hľadiska.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Vršková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Každá nezisková účtovná jednotka bez ohľadu na to, či má povinnosť predkladať účtovnú závierku alebo nie, je povinná uskutočniť k poslednému dňu účtovného obdobia účtovnú závierku. Ak má účtovná jednotka niekoľko pobočiek, organizačných jednotiek alebo iných častí, ktoré nie sú samostatnými právnickými osobami, je potrebné, aby tieto zahrnula do svojej účtovnej závierky. Ak organizačné jednotky konajú vo svojom mene, sú povinné zostaviť účtovnú závierku za príslušnú jednotku samostatne.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Vršková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2021, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Príklad obsahuje účtovné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých typoch účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účely podnikania.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Vršková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách na dve desatinné miesta alebo matematicky zaokrúhlene v celých eurách. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Nové pravidlá pre stravovanie sa dotkli nielen zamestnancov, ale i osôb s príjmami z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti. Od roku 2022 sa už na daňové účely nevyžaduje preukázateľný doklad, ale výška uznanej výšky úhrady za stravu je obmedzená zákonným limitom tak, aby sa odstránili nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania. V článku zhrnieme princípy platné pre minulý i tento rok. Spomenieme aj situáciu, ak je fyzická osoba zamestnávateľom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva a poskytuje stravovacie poukážky, prípadne finančný príspevok na stravu v kontexte Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Spustením obojsmernej elektronickej komunikácie sa završuje mnohoročný proces technickej prípravy elektronických služieb pri správe daní a viackrát odsúvaná fáza digitálneho doručovania úradných dokumentov aj zo strany finančnej správy sa stáva realitou. Od 1. januára 2022 sa mení spôsob komunikácie finančnej správy s daňovými subjektmi. Všetky procesy, ktoré dosiaľ fungovali v papierovej forme, sa transformujú do elektronického prostredia.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2022

V príspevku sa venujeme postupu pri zmene registrácie platiteľov DPH registrovaných podľa § 5 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH a naopak – podľa toho, či ide o osobu usadenú alebo neusadenú v SR. Ak zdaniteľná osoba zaznamenala zmenu vo svojom postavení , vzniká jej povinnosť oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej stráca alebo získava status zahraničnej osoby. Dôležitým faktorom je pri tom správne vyhodnotenie existencie stálej prevádzkarne z pohľadu zákona o DPH.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.