Vyhľadávanie > Účtovné súvzťažnosti > Nezisková organizácia
1041 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín v účtovnom období 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa účtuje na účte 012. Náklady na vývoj sa aktivujú, ak ich suma neprevýši sumu, u ktorej je pravdepodobné, že sa získa z budúcich ekonomických úžitkov po odpočítaní ďalších nákladov vývoja, predaja a administratívnych nákladov, ktoré súvisia priamo s marketingom výrobkov alebo procesov. Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým je pôvodné a plánované zisťovanie vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Softvér a elektronické licencie, ktoré súvisia s používaním softvéru, sa účtujú na účte 013 bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predmetom autorských práv.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Na účte Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, okrem elektronických licencií súvisiacich s používaním softvéru.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako drobný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako cena ustanovená pre dlhodobý nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov. Drobný dlhodobý nehmotný majetok môže účtovná jednotka odpísať aj jednorazovo.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Na účte 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje taký druh dlhodobého nehmotného majetku, ktorý nie je možné zaradiť na ostatné účty účtovej skupiny 01 a goodwill. Goodwill predstavuje kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Na účte 021 sa účtujú všetky stavby, ktoré spĺňajú podmienky v súlade so stavebným zákonom.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Na účte 022 sa účtujú všetky stroje, prístroje, zariadenia, hnuteľné veci, súbory hnuteľných vecí vrátane príslušenstva obstarávaného k tomuto majetku. Ak sa účtovná jednotka rozhodne, účtuje na tomto účte aj technické zhodnotenie uvedeného majetku, ktorého hodnota je nižšia ako suma ustanovená zákonom o dani z príjmov.

Právny stav od: 1. 1. 2021

Na tomto účte sa účtujú dopravné prostriedky, ktoré účtovná jednotka využíva na svoju činnosť. Účtujú sa tu aj dopravné prostriedky, ktorých obstarávacia cena je nižšia ako suma ustanovená zákonom o dani z príjmov pre hmotný majetok, ale ich doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Na tomto účte sa účtuje aj technické zhodnotenie dopravného prostriedku, ak ocenenie technického zhodnotenia za účtovné obdobie celkom je vyššie ako hodnota ustanovená zákonom o dani z príjmov (1 700 eur).

Právny stav od: 1. 1. 2021

Ako pestovateľské celky trvalých porastov sa účtujú vinice, ovocné sady, chmeľnica a podobne s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.