34 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Zuzana Bartová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 10. 10. 2020

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Spoločenská zmluva musí obsahovať obchodné meno, sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov, a predmet podnikania spoločnosti. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci.

Autor: JUDr. Zuzana Bartová
Právny stav od: 1. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 14. 6. 2021

Zmluva o predaji podniku má povahu absolútneho obchodu, tzn. že sa právne vzťahy z nej budú vždy spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov zmluvy.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum aktualizácie: 16. 7. 2021

Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu. Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito; ak je v písomnej forme, musí byť čitateľná.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ak spoluvlastník prevádzajúci spoluvlastnícky podiel nerešpektuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, trpí takýto prevod vadou, ktorú Občiansky zákonník sankcionuje relatívnou neplatnosťou. Podielový spoluvlastník sa môže dovolať relatívnej neplatnosti vo všeobecnej premlčacej dobe troch rokov.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ má povinnosť evidovať každé porušenie zabezpečenia osobných údajov a viesť k nemu príslušnú dokumentáciu. Náležitosti internej dokumentácie sú rovnaké ako náležitosti oznámenia porušenia ochrany osobných údajov Úradu.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ustanovuje tzv. informačnú povinnosť a určuje informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby. Informačnú povinnosť dodržiava aj zamestnávateľ aj v pracovnoprávnych vzťahoch.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Podľa ustanovenia čl. 29 Nariadenia GDPR sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 25. 5. 2018

Určenie, postavenie a úlohy zodpovednej osoby sú prioritne upravené v čl. 37 a nasl. GDPR a v § 44 až § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.