553 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok je pokračovaním z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho vtedajšie kvalitné spracovanie.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z oblasti správy daní prinášame analýzu štyroch situácií z praxe v nadväznosti na aktuálne platné znenie daňového poriadku s právnym odôvodnením konania správcu dane. Zameriame sa na možnosť prerušenia daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, uplatnenie inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novelou daňového poriadku došlo k úprave zákonných podmienok pre vykonanie opätovnej daňovej kontroly u daňového subjektu a k zmenám v priebehu daňovej kontroly. Predĺžila sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15-tich pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V registračnom konaní sa s účinnosťou 1. 1. 2021 zaviedli dôležité zmeny, v dôsledku ktorých bude registrácia daňových subjektov jednoduchšia a bude mať potenciál výrazne znížiť administratívnu záťaž na strane daňových subjektov. V priebehu roka 2021 je však potrebné prihliadať aj na prechodné ustanovenia v zákone o dani z príjmov a v daňovom poriadku.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2021 môže odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne. Rovnako sa dopĺňa pravidlo o platení úrokov pri povolení odkladu platenia dane tak, že úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur. S účinnosťou od 6. 2. 2021 platí, že správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle. Týmto sa okrem iného aj zjednodušuje prípadná zmena alebo úprava týchto pravidiel do budúcnosti.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spresňuje sa postup správcu dane pri daňovej exekúcii, pokiaľ ide o majetok, vo vzťahu ku ktorému je uplatnený na vylúčenie z daňovej exekúcie. Doplnil sa nový spôsob výkonu daňovej exekúcie, a to zadržanie vodičského preukazu.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 16. 12. 2020

Určenie dane podľa pomôcok má subsidiárny charakter. Svojou podstatou ide o núdzový právny režim zisťovania základu dane. O jeho použití rozhodne správca dane. Správca dane pristúpil k určeniu dane podľa pomôcok až po zistení objektívnej nemožnosti určiť daň v dôsledku nepredloženia daňových dokladov.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 11. 6. 2020

Článok 90 smernice o spoločnom systéme DPH v rámci EÚ ustanovuje, že platiteľ môže znížiť základ dane aj v situácii, ak mu dlžník nezaplatí. S účinnosťou od 1. januára 2021 aj SR prijala pravidlo v ustanoveniach § 25a zákona o DPH o možnosti zníženia DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky. Výkladové prvky k téme zníženia dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky ponúkame v rozsudku C-146/19 (prípad SCT).

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, mení sa a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Táto agenda sa teda presúva z právomoci notárov do právomoci súdov ako konanie o potvrdení vydržania.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.