Vyhľadávanie > Odborné články > Obchodná spoločnosť > JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
132 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Kocis.jpg

Pôsobí ako advokát a špecializuje sa na medzinárodné daňové právo a právo transferového oceňovania. Absolvoval postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné daňové právo na University of Florida, Levin College of Law v USA, kde zároveň spolupracoval na výskume v oblasti medzinárodného zdaňovania. Vyučoval daňové právo na právnickej fakulte a pôsobil vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach so zameraním na nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Slovenskej republike. V súčasnosti ako advokát poskytuje právne služby klientom so zameraním na daňové, obchodné a farmaceutické právo. Venuje sa tiež spracovaniu dokumentácie o transferovom oceňovaní, vypracovaniu stanovísk a odporúčaní v oblasti transferového oceňovania a zastupuje klientov v daňových konaniach. Zároveň sa venuje lektorskej činnosti, pravidelne publikuje v domácich a zahraničných periodikách a je spoluautorom monografie „Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci“. V roku 2015 publikoval monografiu Úvod do práva transferového oceňovania, ktorá sa ako prvá publikácia na Slovensku venuje právnym aspektom transferového oceňovania.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Prinášame novoročný prehľad aktualít v zdaňovaní daňou z príjmov pre nasledujúce obdobie. Pozornosť venujeme týmto okruhom: zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre vybrané daňové subjekty; zavedenie nového odpočtu na investície; zníženie superodpočtu na výskum a vývoj; zjemnenie podmienok na podávanie prehľadu zamestnávateľom; zavedenie pravidiel pre reverzné hybridné subjekty a ustanovenie daňového režimu kontrolovaných zahraničných spoločností aj pre fyzické osoby.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020

Jednotlivé body smernice DAC 6 vysvetlíme na príkladoch a ponúkneme praktické rady, ako pravidlá správne uplatňovať, a to najmä, ak ide o daňové subjekty vykonávajúce svoju činnosť v medzinárodnom priestore. Dôležitým adresátom týchto noriem sú sprostredkovatelia, ktorým pribudli viaceré oznamovacie povinnosti.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020

V tomto príspevku prinášame zhrnutie zložitých oznamovacích povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ nazývanej „DAC 6“. Ide v nej o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní medzi členskými štátmi EÚ v súvislosti s cezhraničnými opatreniami. Povinnosti sa týkajú priamo fyzických a právnických osôb v role sprostredkovateľa (príp. používateľa) podľa zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Keďže táto právna úprava je veľmi rozsiahla a vo svojich dôsledkoch aj značne prísna, ponúkame štruktúrovaný rozbor z nej vyplývajúcich pravidiel, upozorňujeme na vybrané osobitosti a problematické časti. Ako základ vysvetlíme, čo je predmetom oznamovania, kto je osobou povinnou oznámenie vykonať a ako samotné oznamovanie prebieha.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prinášame doplnenie výkladu k téme CFC pravidiel. Na praktických príkladoch chceme ilustrovať spôsob ich uplatňovania a tiež naznačiť vybrané problematické aspekty z pohľadu fyzických i právnických osôb (§ 17h ZDP vs. § 51h ZDP). Súčasne dávame do pozornosti viaceré čiastočné prieniky s pravidlami transferového oceňovania, a to najmä pokiaľ ide o definície závislých osôb alebo vymedzenie funkčného a rizikového profilu v kontrolovaných transakciách.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022

Ako hybridný nesúlad sa označuje situácia, v ktorej dve daňové jurisdikcie odlišne pristupujú k uplatneniu svojich daňových pravidiel, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť ako získanie daňovej výhody na strane daňového subjektu. Nové prísnejšie pravidlá zamerané proti zneužívaniu a obchádzaniu spravodlivého rozhraničenia daňovej právomoci v slovenskom prostredí nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2022. Vzhľadom na zložitosť a rozsiahlosť tejto témy je dôležité vopred sa s mechanizmom fungovania princípov pre reverzný hybridný subjekt oboznámiť a vo svetle nových podmienok prehodnotiť zavedené štruktúry právnych vzťahov.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022

CFC pravidlá sa po minuloročnej novele ZDP vzťahujú už aj na fyzické osoby. Podmienky sprísnené s cieľom bojovať proti odklonu ziskov zo Slovenska do daňových rajov si od podnikateľov – FO vyžiadajú veľmi podrobné preskúmanie formy a spôsobu ich účasti na podnikateľskej činnosti zahraničných spoločností. 

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 26. 2. 2019

Medzinárodné zdaňovanie je v posledných rokoch dôležitým predmetom záujmu EÚ, pričom BEPS iniciatíva má za cieľ nastaviť také pravidlá pre zdanenie príjmov v medzinárodnom kontexte, ktoré budú rešpektovať daňové záujmy dotknutých štátov a zabránia presúvaniu ziskov do daňových jurisdikcií s výhodnejším systémom zdanenia. Spomedzi judikátov SD EÚ k tejto problematike predstavíme rozhodnutie X GmbH proti Finanzamt Stuttgart – Körperschaften, ktoré sa venovalo otázke vnútroštátneho uplatňovania daňového inštitútu kontrolovaných zahraničných spoločností v kontexte voľného pohybu kapitálu medzi členským štátom EÚ a tretím štátom.

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V príspevku sa zameriavame na daňové aspekty poskytovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zmeny účinné od roku 2020 a roku 2021. Rozlišujeme uplatnenie zrážkovej dane, uplatnenie daňových oznamovacích povinností a tento daňový kontext právnych vzťahov dávame do súvislosti s plnením povinností voči NCZI. Cieľom je poskytnúť upozornenie na niektoré špecifiká uvedených právnych režimov, ktoré majú regulovať poskytovanie peňažných a nepeňažných plnení od držiteľov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novelou daňového poriadku došlo k úprave zákonných podmienok pre vykonanie opätovnej daňovej kontroly u daňového subjektu a k zmenám v priebehu daňovej kontroly. Predĺžila sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15-tich pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.