412 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Sidónia Jakubovie
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Spôsob tvorby a použitia rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Do daňových výdavkov je možné uplatniť len tvorbu tých rezerv, ktoré sú uvedené v § 20 ZDP.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Sidónia Jakubovie
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Zákon o dani z príjmov ustanovuje, ktoré opravné položky a za akých podmienok sú aj daňovým výdavkom.

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Zdanenie podielu na zisku vyplácaného osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní a zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať skladovými zásobami (materiál) a ich vyradením z dôvodu nepoužiteľnosti. Škoda je v zákone o účtovníctve definovaná ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Daňovník základ dane upraví o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k daňovému výdavku tak, aby zvýšenie základu dane predstavovalo stanovenú časť menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti v závislosti od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku.

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Ivana Glazelová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov sa tieto výdavky stanú súčasťou základu dane daňovníka len po ich zaplatení. Bližšie rozoberieme, o ktoré výdavky konkrétne ide a na príkladoch ukážeme uplatňovanie uvedeného ustanovenia v praxi.

Dátum publikácie: 14. 12. 2018
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 30. 9. 2020

Podnikanie so sebou prináša podnikateľovi nielen tvorbu zisku. Základný právny rámec pre úpravu zrušenia a likvidácie právnických osôb prestavuje Občiansky zákonník. Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inom zákonom určenom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty majetku a záväzkov sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. Rezervy a opravné položky sú súčasťou základu dane len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty. Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, pričom je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. V prípade, že nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie exitujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri zohľadnení rizík a neistôt.

Dátum publikácie: 25. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Opravné položky k majetku sa účtujú spravidla ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak existuje predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.