33 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Vo všeobecnosti ukladanie sankcií súvisí s porušením právnych predpisov, ktoré má charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží sankciu vo forme pokuty alebo úroku z omeškania, v závislosti od toho, či ide o správny delikt peňažného alebo nepeňažného charakteru. Článok je zameraný na ukladanie sankcií za porušenie zákona o účtovníctve, ktorého dodržiavanie správca dane zisťuje a preveruje pri daňovej kontrole.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Vychádzajúc z dôvodovej správy k problematike ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve zmenil sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Zmena postupu pri ukladaní pokuty spočíva v tom že správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedeného v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Ustanovenie § 38 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve prešlo v priebehu roka 2015 viacerými legislatívnymi úpravami, ktoré podľa noviel zákona o účtovníctve nadobudli rôznu účinnosť. Z dôvodu prehľadnosti porušení zákona o účtovníctve, ktoré sú správnymi deliktami podľa § 38 ods. 1 zákona v roku 2015, za ktoré správca dane uloží pokutu, uvádzame v príspevku prehľad účinnosti § 38 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. júla 2015 a s účinnosťou od 17. júna 2016.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

S účinnosťou od 1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť ustanovenie § 155a – Úhrnná pokuta, ktorú môže uložiť správca dane, ak je uloženie úhrnnej pokuty účelné a hospodárne. Ulo­že­nie úhrnnej pokuty je z právneho hľadiska založené na absorpčnej zásade, ktorá spočíva v uložení prísnejšej sankcie, ktorá pohlcuje miernejšiu sankciu za viaceré správne delikty, ktorých sa dopustí daňový subjekt a za tieto správne delikty správca dane môže uložiť jednu pokutu vo forme úhrnnej pokuty.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Lehota na uloženie pokuty v § 38 je ustanovená v odseku 6. Správca dane, ktorým je daňový úrad, ulo­ží pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo. To znamená, že pre uloženie pokuty platia dve lehoty, jednoročná lehota je subjektívna a päťročná je objektívna, pričom jednoročná lehota môže plynúť len v rámci objektívnej päťročnej lehoty.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 29. 4. 2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Právna úprava v SR preberá osvedčené medzinárodné úpravy v oblasti transferového oceňovania (OECD a EÚ). Problematika transferového oceňovania má svoj právny rozmer, t. j. do akej miery dokáže štát svojou legislatívou a štátnou daňovou správou účinne alokovať a vybrať dane v tuzemsku. Problematika transferového oceňovania má aj svoj mimoprávny rozmer (morálka, lojalita, vlastenectvo) a dotyčný daňový subjekt sa sám musí vnútorne vysporiadať s pocitom „čierneho pasažiera“.

Dátum publikácie: 29. 4. 2015
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Chcete si preveriť svoje vedomosti z pomerne náročnej daňovej oblasti - tranferového oceňovania? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 26. 2. 2015
Autor: Ing. Peter Horniaček
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Rok 2015 okrem iných zmien v daňových predpisoch prináša aj zmeny v uplatňovaní daňových odpisov z hmotného majetku vrátane hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu. Nové pravidlá v uplatňovaní daňových odpisov priniesli predovšetkým rozšírenie počtu odpisových skupín a predĺženie maximálnej doby odpisovania pri budovách na 40 rokov. Pri automobiloch sa limituje vstupná cena, obmedzujú sa odpisy vybraných druhov hmotného majetku pri predaji a odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom. Významnou zmenou je aj zrušenie zvýhodneného lízingového odpisovania, čím sa zjednocuje spôsob odpisovania hmotného majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania.

Dátum publikácie: 26. 2. 2015
Autor: Ing. Peter Horniaček
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Chcete si preveriť svoje vedomosti o zmenách v odpisovaní, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2015? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.