20 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Edita Vargaeštoková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Nové a upravené ustanovenia zákona č. 98/2004 Z. z. v znení platnom od 1. 7. 2021, sa dotýkajú v prevažnej miere skvapalnených plynných uhľovodíkov, a to tých, ktoré sa používajú na výrobu tepla. Nižšie v texte si povieme o zníženej sadzbe spotrebnej dane, užívateľských podnikoch a odberných poukazoch. Priblížime si tiež nový vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja a nový vzor hlásenia distribútora pohonných látok.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona upravuje sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky bude k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023. 

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účelom novely Daňového poriadku je umožniť daňovým subjektom využiť inštitút odkladu platenia dane alebo splátok dane v čo najväčšom počte práve v tejto nepriaznivej ekonomickej situácii, akou je pretrvávajúce obdobie pandémie počnúc 12. marcom 2020. Vzhľadom na zníženie finančnej schopnosti daňových subjektov platiť svoje záväzky je v prípade nezaplatenia sumy dane uvedenej v daňových priznaniach k dani z príjmov využitie inštitútu odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach viac ako aktuálne.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od januára 2021 nadobudla platnosť novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ako aj zmena zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Účinnosť nielen len od januára ale vo viacerých časových periódach. A to od 1. júla 2021, následne od 1. októbra 2021, potom od 1. januára 2022, následne od 1. júla 2022 a 13. februára 2023. Najpodstatnejšie zmeny si rozoberieme bližšie v tomto článku.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rok 2021 prináša zmeny aj v zákonoch o spotrebných daniach. Hlavným zámerom noviel je transpozícia smerníc EÚ, zníženie administratívnej záťaže a vyšší stupeň elektronizácie v oblasti spotrebnej dane. V článku sumarizujeme novinky v dani z tabakových výrobkov a z alkoholických nápojov.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Parlament Slovenskej republiky schválil novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorou sa implementuje smernica EÚ. Najviditeľnejšou zmenou je úprava cien za škatuľku cigariet, ďalej zákon definuje nové daňové subjekty, ktoré budú oprávnené prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým administratívnym dokumentom v systéme elektronických prepráv na daňovom území a na území EÚ.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov definuje nový typ PO alebo FO oprávnenej odosielať alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu EÚ na podnikateľské účely, ktorou je schválený odosielateľ. Schválený odosielateľ a schválený príjemca môže alkoholický nápoj prepravovať len s elektronickým zjednodušeným administratívnym dokumentom.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Príspevok objasňuje druhy spotrebných daní na Slovensku, povinnosti daňových subjektov v konaní spotrebných daní, základné princípy výberu spotrebných daní v rámci členských štátov EÚ, vrátenie spotrebnej dane z pohonných látok v EÚ a účtovné súvzťažnosti spotrebnej dane.

Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákonom č. 290/2018 Z. z. z 20. septembra 2018 sa zmenil a doplnil zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Zmeny sa týkajú nových nariadení o súkromnej výrobe destilátu. Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh. Fyzická osoba je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia.

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: Ing. Peter Šubík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Dňa 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Autor v príspevku poukazuje na úskalia takéhoto zlegalizovania domácej produkcie alkoholu.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.