213 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Komentár k nedávnym legislatívnym úpravám daňového poriadku. Nosnou úpravou sú ustanovenia, ktorými zákonodarca upriamil svoju pozornosť na zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností, čo chce dosiahnuť jednak zvýšením významu indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý je spojený s využitím benefitov pre vysoko spoľahlivý daňový subjekt, jednak sprísnením prístupu voči fyzickým osobám, ktoré v zákonom ustanovených prípadoch môžu byť po novom vylúčené z postavenia štatutára.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Spustením obojsmernej elektronickej komunikácie sa završuje mnohoročný proces technickej prípravy elektronických služieb pri správe daní a viackrát odsúvaná fáza digitálneho doručovania úradných dokumentov aj zo strany finančnej správy sa stáva realitou. Od 1. januára 2022 sa mení spôsob komunikácie finančnej správy s daňovými subjektmi. Všetky procesy, ktoré dosiaľ fungovali v papierovej forme, sa transformujú do elektronického prostredia.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 8. 7. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR. Platiteľ si dostatočne nepreveril svojich dodávateľov, najmä či sú vôbec schopní a oprávnení obchodovať s mäsom, či boli registrovaní podľa zákona o potravinách a zákona o veterinárnej starostlivosti. Keďže platiteľ bol priamo účastníkom deklarovaného obchodu ako odberateľ, nemôže sa obhajovať nemožnosťou dosahu a preverenia zákonom vyžadovaných náležitostí, vyplývajúcich z danej obchodnej transakcie.

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje daňový poriadok, ale aj iné daňové zákony, napr. zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Cieľom novely daňového poriadku je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností. Zmenou prejde napr. hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti.

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 15. 11. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 25. 11. 2020

Rozsudok NS SR. Platiteľ si neoprávnene odpočítal DPH zo služby – nájmu vozidiel, deklarovaný dodávateľ nebol oprávnený nakladať s vozidlami, keďže nemal so skutočnými vlastníkmi áut uzatvorenú žiadnu zmluvu, ktorej predmetom by bol nájom alebo pôžička dotknutých vozidiel. Platiteľ mal dodržiavať štandardnú odbornú starostlivosť. Táto spočíva v tom, že si v prípade prenájmu motorového vozidla overí, či je dodávateľ oprávnený vôbec disponovať s motorovým vozidlom a prípadne ho dať tretej osobe do nájmu. Takéto overenie nemožno považovať za úkon, ktorý by sťažovateľa neprimerane zaťažoval.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 7. 2020

V tomto príspevku prinášame zhrnutie zložitých oznamovacích povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ nazývanej „DAC 6“. Ide v nej o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní medzi členskými štátmi EÚ v súvislosti s cezhraničnými opatreniami. Povinnosti sa týkajú priamo fyzických a právnických osôb v role sprostredkovateľa (príp. používateľa) podľa zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Keďže táto právna úprava je veľmi rozsiahla a vo svojich dôsledkoch aj značne prísna, ponúkame štruktúrovaný rozbor z nej vyplývajúcich pravidiel, upozorňujeme na vybrané osobitosti a problematické časti. Ako základ vysvetlíme, čo je predmetom oznamovania, kto je osobou povinnou oznámenie vykonať a ako samotné oznamovanie prebieha.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 15. 10. 2020

Správca dane konštatoval umelé postavenie platiteľa ako medzičlánok v obchodovaní medzi deklarovanou dodávateľskou spoločnosťou a odberateľskou spoločnosťou, cieľom bolo získanie daňovej výhody spôsobom uplatňovania práva na odpočítanie dane.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 5. 8. 2020

Postup platiteľa podnikajúceho ako člen združenia, ktorý podával nulové daňové priznania na DPH pri súčasnom vykazovaní príjmov a výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, nebol správny. Na tom nič nemení skutočnosť, že druhý člen združenia riadne priznal a zaplatil DPH za celé združenie.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.