64 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Platiteľ DPH mal za rok 2015 daňovú kontrolu za DPH v roku 2021 aj ukončenú v roku 2021. Je správny názor, že 31. 12. 2026 zaniká právo na vyrubenie dane z pridanej hodnoty? Ako je to s daňou z príjmov v tomto prípade? K dani z príjmu zaniká právo 31. 12. 2021 alebo sa počíta nová lehota 5 rokov od kontroly DPH? Za rok 2015 nebola kontrola na dani z príjmov. Subjekt si neuplatňoval odpočet daňovej straty v žiadnom roku.

Dátum publikácie: 15. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť zmenila adresu sídla spoločnosti. Dňa 30. 8. 2021 sú vyhotovené stanovy s touto zmenou. V OR SR táto zmena ešte nie je zapísaná. Aký dátum je potrebné použiť na oznámení o zmene údajov spoločnosti a kedy začať používať novú adresu na vystavených dokladoch? Kam všade má spoločnosť povinnosť oznámiť túto zmenu?

Dátum publikácie: 3. 11. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňová kontrola neuznala 3 faktúry od jednej firmy, pretože konatelia spoločnosti nevedeli dokázať zdaniteľné plnenie. Odberateľ chce zrušiť obchod a faktúry a doplatiť odpočítanú DPH na účet DÚ. Dodávateľ vystavil dobropisy, ale odberateľ ich ešte nemá fyzicky k dispozícii. Daňová kontrola však medzičasom vyhotovila predpis na doplatenie neuznanej DPH z 3 faktúr. Keď konateľ dodávateľskej spoločnosti zaplatí túto DPH na účet DÚ a odberateľ následne zaúčtuje dobropisy a vznikne daňová povinnosť DPH z titulu týchto dobropisov, ako oznámiť DÚ, že už majú platbu za tieto dobropisy?

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Na faktúru dodávateľa, platiteľa z marca 2021(zatiaľ nezaplatenú), vydal daňový úrad rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania s tým, že odberateľ dlžníkovi daňového dlžníka zakázal zaplatiť faktúru z marca 2021. Nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry si odberateľ uplatnil v daňovom priznaní za marec 2021.Teraz má od neho ďalšiu faktúru z mája 2021. Nárok na odpočítanie DPH si môže odberateľ uplatniť aj naďalej bez ohľadu na to, či dodávateľ má daňovú exekúciu alebo nie?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Platiteľ DPH – s. r. o., mal daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za niektoré mesiace (zdaňovacie obdobia) roku 2019. Správca dane nepriznal nárok na odpočítanie DPH v niektorých mesiacoch, cca 40 000 € bola suma vyrubeného rozdielu dane, ktorú má s. r. o. zaplatiť DÚ ako neoprávnené odpočítanie dane na vstupe. Uvedené je predmetom súdneho sporu. Správca dane odporúča s. r. o. urobiť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO. Čo má s. r. o. opravovať, keď predmet fakturácie na vstupe bol aj fakturovaný na výstupe, to znamená, že tovar bol riadne predaný a boli z neho ako náklady, tak aj výnosy? Ako má s. r. o. postupovať?

Dátum publikácie: 19. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Daňovou kontrolou k dani z príjmov bol zistený rozdiel vo vykázanom základe dane, s ktorým kontrolovaný subjekt nesúhlasí. Kontrolóri dali subjektu možnosť uplatniť si neumorenú stratu z minulých rokov, v dôsledku čoho by nedošlo k vyrubovaciemu konaniu. Ak subjekt na uvedené pristúpi, znamená to, že súhlasí so závermi kontroly? V prípade vykonania kontrol za ďalšie zdaňovacie obdobia by potom boli uzatvárané rovnakým spôsobom?

Dátum publikácie: 14. 7. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ak daňovník v daňovej evidencii eviduje faktúry napr. za stravné, prípadne nákup tovaru alebo služby a z dôvodu optimalizácie dane (nechce byť podnik v ťažkostiach) niektoré ich úhrady neuvedie do nákladov, môže takto postupovať? Nebude to pri následnej kontrole vyhodnotené ako „skreslenie“ informácií o firme alebo prípadne by tam mohol byť nejaký iný problém?

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ak SZČO predá penzión s. r. o., predá ju za zostatkovú cenu a z tejto zostatkovej ceny odvedie DPH? Čo s DPH za opravy a technické zhodnotenie, kde bolo DPH odpočítané? Alebo predajná cena by mala byť stanovená odhadcom tým, že je to spriaznená osoba? Ako sa bude postupovať pri darovaní?

Dátum publikácie: 27. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Je možné podať priznanie k dani z nehnuteľností prostredníctvom e-mailu? V pandemickej situácii správca dane požadoval sken priznania (aj s podpisom). Niektorí daňovníci začali zasielať e-mailom priznanie vyplnené v prepisovateľnom formáte pdf bez podpisu, uvedený je len čas a dátum zaslania e-mailom. Je dostatočné zaslanie takéhoto priznania?

Dátum publikácie: 18. 5. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

V spoločnosti s r. o. prebieha daňová kontrola DPH za rok 2020. Keďže boli neskoro prevzaté oznámenia o začatí kontroly, s. r. o. podala dodatočné priznania k DPH. Následne prišla z daňového úradu odpoveď, že nie sú akceptované. Čo s DPH, ktorá bola v dodatočných priznaniach uvedená? Akým spôsobom ju v účtovníctve správne uvádzať? 

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.