357 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak daňovník po odovzdaní riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel zistí, že v ňom neuviedol správne údaje ovplyvňujúce výšku dane, má možnosť podať dodatočné priznanie.

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Ing. Peter Jurčík
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2014 sa odpočítanie daňovej straty podľa ZDP vzťahuje aj na neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 – 2013 alebo súčet neuplatnených daňových strát, ale už za prísnejších podmienok.

Dátum publikácie: 4. 5. 2018
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Definíciu prekluzívnej lehoty môžeme hľadať v oblasti práva. Preklúzia ako právny inštitút predstavuje zánik práva neuplatnením v zákonom stanovenom čase, ktorý nastáva len v zákonom stanovených prípadoch. Prekluzívna lehota predstavuje zánik práva na jeho uplatnenie, ak toto právo nebolo uplatnené v čase ustanovenom zákonom. Prekluzívna lehota v oblasti správy daní predstavuje prekluzívnu lehotu na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. 

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov. Dodatočné daňové priznanie typ B môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako uviedol v daňovom priznaní, alebo bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola priznaná alebo správcom dane vyrubená, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení. Dodatočné daňové priznanie je povinný podať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní správca dane uplatní sankčný postih.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Dodatočné daňové priznanie k DPH je daňovník povinný podať, ak po lehote na podanie riadneho daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, alebo daň má byť vyššia ako správcom dane vyrubená, resp. nadmerný odpočet má byť nižší, ako bol správcom dane priznaný, alebo riadne daňové priznanie neobsahuje správne údaje týkajúce sa prijatých a uskutočnených zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom sa môže aj nemusí meniť výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak daňovník dane z motorových vozidiel po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení.

Dátum publikácie: 2. 3. 2018
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Správca dane ukladá pokuty podľa § 155 daňového poriadku za správne delikty, ktoré súvisia s porušením procesnoprávneho predpisu – daňového poriadku, alebo hmotnoprávnych predpisov (zákon o dani z príjmov, zákon o DPH a ďalšie). Ponúkame prehľad pokút za delikty týkajúce sa daňovej oblasti.

Dátum publikácie: 15. 2. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Ak osoba povinne komunikujúca elektronicky podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku doručí podanie, ktoré má štruktúrovanú predpísanú formu (napr. daňové priznanie, oznámenie o predĺžení lehoty na jeho podanie, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz a pod.), inak ako elektronickými prostriedkami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, aktivovanou eID kartou (občianskeho preukazu s čipom) alebo v súlade s dohodou uzavretou so správcom dane, považuje sa takéto podanie za nedoručené (napr. daňové priznanie doručené mailom namiesto elektronicky doručeného), preto sa naň nebude prihliadať.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.