65 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Všeobecná právna úprava vrátenia daňových preplatkov je obsiahnutá v § 79 Daňového poriadku. Podľa § 2 písm. d) Daňového poriadku je daňovým preplatkom: „suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.“

Autor: Mgr. Martin Fabian
Právny stav od: 31. 12. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť tomuto daňovému subjektu odklad platenia dane, a to až na dobu 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, resp. odo dňa vyrubenia dane.

Autor: JUDr. Peter Bellás
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2015

V prípade, ak daňovému subjektu vznikne daňový preplatok podľa § 79 Daňového poriadku, je správca dane v prvom rade povinný použiť takýto preplatok na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti. 

Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy vyžadované osobitnými predpismi. 

Autor: JUDr. Zuzana Reiffová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2013
Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Správca dane môže povoliť platenie dane v splátkach, len ak bude dlžná suma zabezpečená niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka alebo Daňového poriadku.

Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum aktualizácie: 3. 11. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

V zmysle § 82 zákona daňového poriadku rozhodnutie o zriadení záložného práva môže správca dane rozhodnutím zmeniť alebo zrušiť, a to aj čiastočne, ak daňový dlžník daňový nedoplatok zaplatil v plnej výške alebo čiastočne, resp. ak došlo k zániku predmetu záložného práva.

Autor: Mgr. Veronika Tóthová
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 31. 12. 2017

Proti rozhodnutiu správcu dane, ktorým vyrubil daň, je možné podať na základe § 72 ods. 1 zákona o správe daní odvolanie. Odvolanie podľa § 72 ods. 2 zákona o správe daní sa podáva na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum aktualizácie: 31. 8. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Odvolanie patrí medzi riadne opravné prostriedky uplatňované v daňovom konaní. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.