47 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 21. 9. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Na faktúru dodávateľa, platiteľa z marca 2021(zatiaľ nezaplatenú), vydal daňový úrad rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania s tým, že odberateľ dlžníkovi daňového dlžníka zakázal zaplatiť faktúru z marca 2021. Nárok na odpočítanie DPH z tejto faktúry si odberateľ uplatnil v daňovom priznaní za marec 2021.Teraz má od neho ďalšiu faktúru z mája 2021. Nárok na odpočítanie DPH si môže odberateľ uplatniť aj naďalej bez ohľadu na to, či dodávateľ má daňovú exekúciu alebo nie?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Platiteľ DPH – s. r. o., mal daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za niektoré mesiace (zdaňovacie obdobia) roku 2019. Správca dane nepriznal nárok na odpočítanie DPH v niektorých mesiacoch, cca 40 000 € bola suma vyrubeného rozdielu dane, ktorú má s. r. o. zaplatiť DÚ ako neoprávnené odpočítanie dane na vstupe. Uvedené je predmetom súdneho sporu. Správca dane odporúča s. r. o. urobiť dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO. Čo má s. r. o. opravovať, keď predmet fakturácie na vstupe bol aj fakturovaný na výstupe, to znamená, že tovar bol riadne predaný a boli z neho ako náklady, tak aj výnosy? Ako má s. r. o. postupovať?

Dátum publikácie: 19. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Daňovou kontrolou k dani z príjmov bol zistený rozdiel vo vykázanom základe dane, s ktorým kontrolovaný subjekt nesúhlasí. Kontrolóri dali subjektu možnosť uplatniť si neumorenú stratu z minulých rokov, v dôsledku čoho by nedošlo k vyrubovaciemu konaniu. Ak subjekt na uvedené pristúpi, znamená to, že súhlasí so závermi kontroly? V prípade vykonania kontrol za ďalšie zdaňovacie obdobia by potom boli uzatvárané rovnakým spôsobom?

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ak SZČO predá penzión s. r. o., predá ju za zostatkovú cenu a z tejto zostatkovej ceny odvedie DPH? Čo s DPH za opravy a technické zhodnotenie, kde bolo DPH odpočítané? Alebo predajná cena by mala byť stanovená odhadcom tým, že je to spriaznená osoba? Ako sa bude postupovať pri darovaní?

Dátum publikácie: 18. 5. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

V spoločnosti s r. o. prebieha daňová kontrola DPH za rok 2020. Keďže boli neskoro prevzaté oznámenia o začatí kontroly, s. r. o. podala dodatočné priznania k DPH. Následne prišla z daňového úradu odpoveď, že nie sú akceptované. Čo s DPH, ktorá bola v dodatočných priznaniach uvedená? Akým spôsobom ju v účtovníctve správne uvádzať? 

Dátum publikácie: 23. 4. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť sa zaoberá predajom motorových vozidiel. Na základe ustanovenia § 17 ods. 39 zákona o dani z príjmov je povinná do 15 dní po roku od prvého prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel v SR uhradiť – doplatiť registračný poplatok. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň ako pri podaní daňového priznania?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec eviduje voči poplatníkovi nedoplatok na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. Každoročne mu bola zasielaná výzva na úhradu. Poplatník síce uvádza, že poplatok uhradil, ale nevie to preukázať s odkazom. Je možné tieto nedoplatky odpísať?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Kedy nadobúda vykonateľnosť rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva? Je potrebné na ňom vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti a zaslať na zápis do katastra nehnuteľností?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 4. 2009

V 6/2017 spoločnosť prijala faktúru od dodávateľa, ktorá sa obratom vrátila ako neakceptovateľná (z dôvodu, že služba nebola vykonaná v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu). Faktúra sa teda do účtovníctva ani neúčtovala. Následne vznikol súdny spor, ktorého výsledok je, že spoločnosť (odberateľ) je povinná túto faktúru uhradiť vrátane úrokov z omeškania. Ak je faktúra z júna 2017, môže sa z nej ešte uplatniť nárok na odpočítanie DPH v 12/2020? Ak áno, faktúra sa zaúčtuje podľa dátumu rozsudku, t. j. v 10/2020? Má sa podať dodatočné daňové priznanie k DPH za 10/2020 alebo je možné uplatniť odpočítanie DPH v 12/2020?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.