23 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 8. 4. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 4. 4. 2020

Národná rada SR schválila zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s účinnosťou od 4. apríla 2020. Prinášame prehľad opatrení týkajúcich sa oblasti dane z príjmov, oblasti účtovníctva, správy daní (daňového poriadku) a opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel.

Pozn. redakcie:

9/2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. sa skončia k 30. septembru 2020 lex korona opatrenia v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa budú podávať k 31. októbru 2020. Viac: Prehľad zrušených lex korona opatrení vo finančnej oblasti k 30. 9. 2020 a k 31. 12 2020

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Nový schválený zákon č. 67/2020 reaguje na súčasnú pandémiu a zavádza krízové opatrenia, ktoré sa riešia po celom svete. Je v ňom zahrnutých viacero opatrení nielen v daňovej a účtovnej oblasti, ale aj v oblasti finančného trhu, rozpočtových pravidiel alebo colnice. Príspevok detailnejšie rozoberá opatrenia týkajúce sa správy daní a poplatkov, lehoty na podanie dane z motorových vozidiel, zákona o účtovníctve a dane z príjmov. Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú od 12. marca 2020.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pre všetkých podnikateľov, ktorí sú podľa zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, vyplýva povinnosť uchovávať a chrániť účtovnú dokumentáciu z § 35 a § 36 zákona, pričom na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné predpisy o archívnictve. Aká je doba úschovy jednotlivých účtovných záznamov?

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, čo je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podniku jednotlivca (fyzickej osoby) alebo podobu obchodnej spoločnosti (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstva alebo štátneho podniku.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Prvým krokom k ukončeniu podnikania je zrušenie živnostenského oprávnenia. Deň zániku živnostenského oprávnenia je dňom ukončenia podnikania a po tomto dni už nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť. Ukončením živnosti fyzická osoba stráca oprávnenie na podnikanie, čo sa považuje za dôvod na zrušenie registrácie pre daň u správcu dane. Do 30 dní odo dňa ukončenia živnosti je potrebné túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu a požiadať o zrušenie registrácie.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podnikajúca fyzická osoba môže obchodnú spoločnosť založiť aj počas prevádzkovania živnosti a jednorazovo alebo postupne na ňu previesť svoj obchodný majetok alebo jeho časť vkladom do základného imania, prípadne predajom alebo darovaním.

Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Predaj podniku sa môže realizovať na základe zmluvy o predaji podniku, v ktorej sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Vo všeobecnosti ukladanie sankcií súvisí s porušením právnych predpisov, ktoré má charakter správneho deliktu, za ktorý správca dane uloží sankciu vo forme pokuty alebo úroku z omeškania, v závislosti od toho, či ide o správny delikt peňažného alebo nepeňažného charakteru. Článok je zameraný na ukladanie sankcií za porušenie zákona o účtovníctve, ktorého dodržiavanie správca dane zisťuje a preveruje pri daňovej kontrole.

Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Vychádzajúc z dôvodovej správy k problematike ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve zmenil sa s účinnosťou od 1. 1. 2016 postup ukladania pokuty za porušenia zákona o účtovníctve. Zmena postupu pri ukladaní pokuty spočíva v tom že správca dane uloží pokutu iba za tie porušenia zákona o účtovníctve, ktoré sú ako správne delikty uvedeného v § 38 ods. 1 zákona o účtovníctve.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.