Vyhľadávanie > Odborné články
6347 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Naša expertka pripravila odpovede na najčastejšie otázky z oblasti DPH, s ktorými sa na ňu obracajú účtovníci z praxe. V článku sa venuje nasledujúcim problematickým okruhom: účtovný doklad a faktúra – rozdielne definície v právnej úprave; dátum vzniku účtovného prípadu vs. vznik daňovej povinnosti pri obchodných prípadoch; štandardná oprava základu dane – § 25 zákona o DPH; oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach – § 25a zákona o DPH (novinka od roku 2021); ostatné špecifické príklady z praxe.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 11. 6. 2020

Článok 90 smernice o spoločnom systéme DPH v rámci EÚ ustanovuje, že platiteľ môže znížiť základ dane aj v situácii, ak mu dlžník nezaplatí. S účinnosťou od 1. januára 2021 aj SR prijala pravidlo v ustanoveniach § 25a zákona o DPH o možnosti zníženia DPH z titulu nevymožiteľnej pohľadávky. Výkladové prvky k téme zníženia dane z titulu nevymožiteľnej pohľadávky ponúkame v rozsudku C-146/19 (prípad SCT).

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od roku 2021 môže daňovník prvýkrát získať postavenie mikrodaňovníka. Aké sú podmienky na získanie tohto štatútu? Aké daňové výhody z neho vyplývajú? Prostredníctvom príkladov a praktických rád vysvetlíme výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku, odpočítavanie daňovej straty do výšky základu dane, jednoduchšie zahrnovanie opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam do daňových výdavkov atď.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikáte na živnosť ako fyzická osoba, ale chcete zmeniť právnu formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti, na ktoré pri takomto prechode musíte pamätať?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Sústava jednoduchého účtovníctva sa vyznačuje tým, že sa v nej oddelene sledujú záväzky účtovnej jednotky najmä z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovarov a služieb voči dodávateľom, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov, záväzky z finančných vzťahov, napríklad z poskytnutého úveru, dane z príjmov, záväzky vyplývajúce z nepriamych daní, poplatky, pokuty, penále atď. V článku si vysvetlíme podrobnosti pri rôznych účtovných prípadoch.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 16. 12. 2020

Určenie dane podľa pomôcok má subsidiárny charakter. Svojou podstatou ide o núdzový právny režim zisťovania základu dane. O jeho použití rozhodne správca dane. Správca dane pristúpil k určeniu dane podľa pomôcok až po zistení objektívnej nemožnosti určiť daň v dôsledku nepredloženia daňových dokladov.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účelom príspevku je vyzdvihnúť často sa opakujúce nepresnosti a dať do pozornosti poňatie niektorých špecifických oblastí účtovania. V roku 2020 pribudlo niekoľko osobitých vplyvov v dôsledku pandémie: rôzne dotácie, zľavy, niektoré nové druhy nákladov, upravované tržby, cudzie zdroje financovania, zvažovanie nepretržitosti trvania účtovnej jednotky, prípadne analýza možných následných udalostí, ale „staré“ témy ostávajú.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá nepeňažné vklady jednotlivého majetku, podniku alebo jeho časti, metodiku účtovania kapitálového fondu z príspevkov a nadväzne na podiely v obchodných spoločnostiach aj tému ocenenia podielov v iných obchodných spoločnostiach, ktorá je aktuálna vzhľadom na ich ocenenie k súvahovému dňu. Kategóriu neobvyklých účtovných prípadov dopĺňa aj účtovanie goodwillu, ktorý sa rozšíril hlavne aplikáciou a rozšírením použitia reálnych cien a viacerých druhov kombinácií podnikov.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pripomíname účtovanie výskumu a vývoja, zhrnieme dva účtovné problémy, a to zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj, upozorníme na niektoré dlhodobé záväzky a zádržné, dlhodobé neúročené pohľadávky, účtovanie odloženej dane.

...

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.