Vyhľadávanie > Odborné články
6552 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 635) rokuje o novele, ktorou sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok obsahuje vymedzenie služieb spojených s nehnuteľnosťou, uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a príklady k službám vzťahujúcim sa k nehnuteľnosti.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 9. 2021

V aktualizovanom metodickom pokyne sú zohľadnené zmeny zákona o DPH, ktoré nadobudli účinnosť od 1. 7. 2021, najmä vypustenie § 6 zo zákona o DPH, zmena pojmu „zásielkový predaj“ na pojem „predaj tovaru na diaľku“ a zmena pravidiel pri vyhotovovaní faktúry pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ v nadväznosti na prijaté zmeny v uplatňovaní osobitnej úpravy podľa § 68b zákona o DPH.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pretože nehnuteľnosti bývajú obvykle vyššej hodnoty, je dobré mať v zmluve „poistené“ niektoré dôležité veci – najmä okolnosti prevodu a zaplatenia kúpnej ceny, aby sa nestalo, že nemáme ani nehnuteľnosť, ani peniaze. Taktiež záleží aj na tom, kto je v akom postavení – kupujúci bude chcieť dať dôraz na iné body ako predávajúci.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pomerne frekventované sú situácie, kedy obec prenajíma časť svojho majetku. Ide o prípady prenájmu pozemku pre umiestnenie predajného stánku, pre vybudovanie prístupovej cesty; samostatnou kategóriou sú prenájmy hrobových miest. V praxi je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príkazná zmluva je typ zmluvy upravený v ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Ide o zmluvu, predmetom ktorej je záväzok obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Z praktických dôvodov sa na tomto mieste nebudeme zaoberať osobitnými druhmi príkaznej zmluvy, a to zmluvou o obstaraní veci a zmluvou o obstaraní predaja veci.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Druhá časť nášho praktického pomocníka k fakturácii vo firmách. V tomto diele riešime faktúry pri cezhraničnom dodaní tovarov a služieb v rámci EÚ, dovoze zásielok do 150 eur, predaji tovaru na diaľku od 1. 7. 2021, ako aj v situáciách, keď je nutné opraviť základ dane. V roku 2021 je možné opraviť základ dane v prípadoch, keď dodávateľ pôvodne odviedol DPH, no faktúra nebola zaplatená, resp. pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Daň z dedičstva je od roku 2004 zrušená, dediči hnuteľného či nehnuteľného majetku teda nemajú povinnosť zdaniť takto nadobudnutý majetok. Aktuálna legislatíva však stanovuje limity pri predaji zdedenej pozostalosti, určuje postup pri vyrovnaní daňovej povinnosti za mŕtveho daňovníka, ako aj pravidlá pri pokračovaní v živnosti po zosnulom.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V okamihu nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti, hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty darom daňovník získal príjem, ktorý nie je predmetom dane. Ak však z darovaného majetku plynie príjem, ktorý nie je oslobodený od dane, musí sa zdaniť, pričom je potrebné poznať pravidlá ocenenia bezodplatne nadobudnutého majetku.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Podľa zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je aj príjem získaný darovaním nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty s výnimkou príjmu z neho plynúceho a s výnimkou darov poskytovaných v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo činnosti, z ktorej plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.