4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 22. 8. 2008

Účelom zákona č. 475/2008 Z. z. je spresniť a upraviť po vecnej stránke niektoré ustanovenia s cieľom odstrániť aplikačné problémy pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri vzniku pracovného pomeru, pri výkone práce v zahraničí, resp. pri dočasnom vyslaní zamestnanca na výkon práce do cudziny, náhrad výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Právny stav od: 19. 4. 2005
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je, že novelizácia podstatne ovplyvnila podnikanie agentúr dočasného zamestnávania, kde v § 6 ods.1 zákona je dovetok: „cestovné náhrady nepatria zamestnancovi v prípade, ak je dočasne pridelený agentúrou dočasného zamestnávania". Z uvedeného vyplýva, že takýto zamestnanec nemá nárok na žiadne cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné, stravné atď) a to aj v zahraničí.
Právny stav od: 12. 11. 2004

Zákon č. 81/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov, reaguje na požiadavky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, na základe ktorých sa prehodnotili a nadväzne spresnili podmienky poskytovania náhrad, ktoré sa poskytujú štátnym zamestnancom, ktorí sú  dočasne vyslaní na vykonávanie štátnej služby v cudzine alebo zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme podľa pracovnej zmluvy v zahraničí. N

avrhuje sa jednoznačne ustanoviť v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky nárok prezidenta Slovenskej republiky na náhradu výdavkov pri zahraničnej ceste, ktorá súvisí s výkonom funkcie.
Právny stav od: 21. 2. 2002

V zákone sú z doterajšej právnej úpravy prevzaté mnohé ustanovenia, ktoré sa osvedčili a zachováva sa tak isto jej štruktúra ako aj vecný a obsahový zámer. Pri príprave zákona sa vychádzalo z námetov a odporúčaní vybratých zamestnávateľských subjektov rôznej právnej formy, ktoré sa na tento účel oslovili.

Partner