35 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 24. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Správca dane vedie nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za komunálny odpad. Pri rozhodovaní o žiadosti o nájom bytu v správe obce sa zisťuje, či žiadateľ má záväzky na daniach voči obci a správca dane vydáva o tom potvrdenie. Koľko rokov obec vedie pohľadávky voči daňovníkovi, ktoré zatiaľ daňovník nezaplatil a vedie daňovníka ako dlžníka?

Dátum publikácie: 23. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Spoločnosť chce podať dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti s tým, že v podanom čiastkovom daňovom priznaní do 31. 1. uviedla niekoľko výmer (zároveň priznala aj stavby, pozemky ornej pôdy, pozemky stavebné, aj pozemky TTP, aj ako vlastník, aj ako nájomca) a chce opraviť len pozemky ornej pôdy povedzme na riadku 1 až 5, ktoré chce uchovať a chce opraviť (resp. úplne vymazať) výmeru na riadku 6 a 7. Ako postupuje? Podáva dodatočné priznanie, ale podáva ho vyplnené celé bez tých výmer alebo podáva len časť za nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obec eviduje voči poplatníkovi nedoplatok na miestnom poplatku za komunálne odpady za roky 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. Každoročne mu bola zasielaná výzva na úhradu. Poplatník síce uvádza, že poplatok uhradil, ale nevie to preukázať s odkazom. Je možné tieto nedoplatky odpísať?

Dátum publikácie: 23. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník má právoplatné stavebné povolenie na stavbu budovy, komunikácií, inžinierskych sietí (prípojka elektriny) a na zariadenie staveniska. Tieto objekty sa nachádzajú na rôznych parcelách, ale samozrejme, v stavebnom povolení sú uvedené všetky parcely a iba na projekte je vidieť, na ktorých pozemkoch sú umiestnené budovy a na ktorých nie. Berie sa ako stavebný pozemok pre daň z nehnuteľností pozemok, kde je umiestnená iba zakopaná prípojka elektriny (zakopaný kábel), a pozemok, kde je umiestnené zariadenie staveniska (unimobunky pre stavbu)?

Dátum publikácie: 22. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňovníkovi miestnej dane bola pravidelne každoročne od roku 2012 zasielaná výzva na zaplatenie daňového nedoplatku, ktorú si ale nikdy neprevzal. Až v r. 2021 si výzvu prevzal a podal námietku premlčania daňového nedoplatku. Zanikol teda tento daňový nedoplatok?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Právnická osoba podáva daňové priznanie, má viac pozemkov, nevojdú do prílohy II. ODDIEL PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov. Môže daňovník uviesť v poznámke, že prikladá tabuľku so zoznamom pozemkov, ktorá je súčasťou daňového priznania?

Dátum publikácie: 3. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovník podal daňové priznanie - na LV je uvedený pozemok na parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146 m2 a stavba so s. č. na tej istej parc. č. ... rodinný dom vo výmere 146 m2. Rozhodnutie bude vydané iba na 146 m2 na stavbu alebo aj na pozemok a stavbu?

Dátum publikácie: 15. 2. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 15. 10. 2014

Môže daňovník podať dodatočné alebo opravné daňové priznanie k dani z nehnuteľností za predchádzajúci rok 2020. V januári 2021 zistil chybu - priznal väčšiu výmeru ako mal a bude žiadať vrátenie dane. Daň bola riadne v minulom roku vyrubená a zaplatená.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 12. 2012

V obci sú daňovníci, ktorí vlastnia lesy. Obec im vyrubila v roku 2020 daň, s výškou ktorej neboli spokojní, pretože tvrdia, že majú aj ochranné pásmo, t. j. územia, kde stromy nie sú, holoruby a pod. Aké doklady, resp. potvrdenia sú povinní obci predložiť, aby obec odčlenila určité územie, za ktoré nebudú platiť daň?

Dátum publikácie: 21. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

S. r. o. kúpila v roku 2020 byty a nebytové priestory za účelom ďalšieho predaja (účtované na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj). V roku 2020 niektoré byty aj predala. Na katastri nehnuteľností je táto spoločnosť ako vlastník niektorých bytov. Čo sa týka ostatných bytov (predaných), tie už boli v roku 2020 prepísané na nového vlastníka. Je spoločnosť povinná podávať daň z nehnuteľnosti?

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.