5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 10. 2021

Cieľom zákona je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí).

Právny stav od: 18. 9. 2020

Cieľom zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie.

Právny stav od: 6. 6. 2014

Novela zákona obsahuje viaceré úpravy týkajúce sa správy miestnych daní.

Právny stav od: 13. 6. 2005
Navrhovaný zákon je vypracovaný v intenciách uznesenia vlády č. 260 zo 6. apríla 2005 s cieľom riešiť najmä zmenu vecnej príslušnosti na konanie o vyvlastnení z obce na orgány štátnej správy pri dvoch účeloch vyvlastnenia podľa osobitných predpisov (zák. č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov a zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Zámerom je dosiahnuť väčšiu efektivitu vyvlastňovacieho konania v uvedených prípadoch a tiež vylúčiť možnosť orgánov súdu rozhodnúť o odložení vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia o vyvlastnení, ak bude proti nemu podaná správna žaloba. Návrh zákona je zameraný na zrýchlenie vyvlastňovacieho konania bez zásahu do procesných práv účastníkov konania, najmä vyvlastňovaných vlastníkov pozemkov a stavieb.
Právny stav od: 28. 5. 2004

Návrh zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prináša niektoré nové prvky v zdaňovaní nehnuteľností, ustanovuje nové miesten dane. Na správcov dane prechádza väčšia právomoc pri určovaní konkrétnych sadzieb dane podľa miestnych podmienok.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.