13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 80 zákona o DPH platiteľ dane, zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH a daňový zástupca podľa § 69a alebo § 69aa zákona o DPH za zastúpené zahraničné osoby elektronickými prostriedkami najneskôr do 25 dní po skončení obdobia, v ktorom dodali do iného členského štátu Európskej únie tovar oslobodený od dane, dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, zúčastnili sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock, alebo pri transakciách v režime call-off stock došlo k nahradeniu pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru alebo k vráteniu tovaru do tuzemska.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona o DPH každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4b, § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Od 1. 1. 2017 musí platiteľ dane, ktorý uskutoční dodávku s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve, vykazovať vyhotovené faktúry v kontrolnom výkaze aj napriek tomu, že tieto dodávky neuvádza v daňovom priznaní. Faktúra sa uvedie v časti A.2. kontrolného výkazu.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Platitelia, ktorých ročný obrat je nižší ako 100 000 eur, na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo ktorí nevstúpili do likvidácie, si od 1. 1. 2016 môžu zvoliť osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Oznámenie o začatí alebo skončení uplatňovania osobitnej úpravy sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo SR na portáli Finančnej správy SR.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31. októbri kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1. januáru druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Zdaniteľná osoba (§ 3 zákona o DPH), ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň vtedy, ak dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat  (§ 4 ods. 9 zákona o DPH) 49 790 €.

Právny stav od: 1. 1. 2013

Osoba podnikajúca a usadená v zahraničí, ktorá má v tuzemsku  miesto podnikania alebo prevádzkareň spĺňajúcu podmienky § 4 ods. 7 zákona o DPH, sa registruje pre daň podľa § 4  zákona o DPH, t. j. ako tuzemská zdaniteľná osoba. Daňový úrad vydá na základe žiadosti zdaniteľnej osobe osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Zdaniteľná osoba (§ 3 zákona o DPH), sa stane platiteľom dane tým dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácii. Zdaniteľná osoba môže podať žiadosť o registráciu aj vtedy, ak nedosiahla stanovenú výšku obratu.

Právny stav od: 1. 1. 2010
Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Tlačivo slúži ako doklad o dodaní tovaru, služby, prípadne prijatí platby. Na základe faktúry vzniká pohľadávka voči konkrétnemu subjektu.
Právny stav od: 1. 1. 2009
Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskych spoločenstiev a ktorá v cestovnom styku vyváža z územia Európskych spoločenstiev tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine, môže požiadať o vrátenie dane zaplatenej v cene vyvezeného tovaru, ktorý kúpila v tuzemsku od platiteľa, s výnimkou pohonných látok. Vrátenie dane sa uplatňuje u platiteľa, ktorý tovar predal, alebo u osoby, ktorú platiteľ poveril vrátením dane. Nárok na vrátenie dane možno uplatniť do 6 mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bol tovar kúpený.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.