451 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 4. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2006

Spoločnosť sa rozhodla investovať peňažné prostriedky do prerobenia prepravných paliet. Samotné prepravné palety sú vo vlastníctve jej zákazníka a v zásade ide o palety na konci životnosti. Samotné prerobenie spočíva v prispôsobení technických parametrov prepravných paliet na požiadavky nového nabiehajúceho projektu, pretože materiál nového projektu má inú technickú špecifikáciu. Ak ide v tomto prípade o technické zhodnotenie na majetku v cudzom vlastníctve, môže túto investíciu aktivovať aj bez existencie nájomného vzťahu?

Dátum publikácie: 2. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma v roku 2009 čerpala dotáciu z eurofondov na nákup strojov. V roku 2017 poskytovateľ dotácie vyzval firmu na jej vrátenie. Stroje sú odpísané a na účte 384 nie je zostatok, bol priebežne účtovaný do výnosov. Ako a kedy účtovať vrátenie dotácie, ako účtovať úroky z omeškania?

Dátum publikácie: 30. 11. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Česká firma (frančíza) zabezpečuje dovoz tovaru aj pre slovenskú spoločnosť. Faktúra je na slovenskú firmu. Pracovníci českej firmy distribuujú tovar pre slovenskú firmu, pričom česká firma chce refakturovať tieto mzdy slovenskej firme. Je to možné a aké doklady sú potrebné k faktúre, aby bola daňovo uznaná? Česká firma chce tiež fakturovať slovenskej firme mzdy svojich zamestnancov. Môže sa to takto fakturovať, keďže nie je známe, koľko odpracovali pre slovenskú firmu?

Dátum publikácie: 26. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť mala pohľadávku voči spoločnosti AB vo výške 23 000 €, ktorá bola splatná 27. 11. 2019. V roku 2019 spoločnosť k tejto pohľadávke netvorila opravné položky. Dňa 1. 4. 2020 spoločnosť uvedenú pohľadávku predala spoločnosti XY za cenu 11 000 €. Ako správne účtovať? Ak by predávajúcej spoločnosti postúpenú pohľadávku neuhradili, môže spoločnosť v nasledujúcich rokoch tvoriť daňové opravné položky?

Dátum publikácie: 18. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Slovenská akciová spoločnosť AB má od r. 2015 100 % obchodný podiel v dcérskej spoločnosti v Anglicku. Britská spoločnosť vykazuje záporné základné imanie. Spoločnosť AB, a. s., chce bezodplatne previesť svoj obchodný podiel na svoju materskú spoločnosť C založenú v r. 2019, ktorá má 100 % podiel v spoločnosti AB. Ako sa má postupovať z účtovného a daňového hľadiska?

Dátum publikácie: 16. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť prenajíma do Poľska vozne, z ktorých jej obchodný partner z úhrad odpočítava zrážkovú daň. Táto spoločnosť je organizačná zložka, nerezident, teda daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ale daňový úrad na Slovensku jej nevystaví potvrdenie o daňovej rezidencii. Do Poľska bolo zaslané Potvrdenie o rezidencii od matky z Čiech, a teda na základe tohto potvrdenia bolo oznámené, že tejto organizačnej zložke budú zrážať 10 % zrážkovú daň ako v Čechách. Je tento postup správny z účtovného hľadiska?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť predáva stavebný materiál. Je potrebné mať na faktúre podpis odberateľa, keď sa vystaví faktúra, že túto faktúru prevzal (kvôli daňovej kontrole alebo legislatívne opatrenie)? Keď sa posielajú faktúry poštou alebo mailom (čo je asi 99 %), je potrebné, aby spoločnosť vyžadovala podpísanú faktúru vrátiť späť od odberateľa?

Dátum publikácie: 28. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Darovacou zmluvou bolo obci pridelené požiarne vozidlo po odpise investičného hmotného majetku s hodnotu 0,00 €. Ako sa zaradí vozidlo do majetku? Ako sa uvedené zaúčtuje? Je potrebný znalecký posudok?

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma (akciová spoločnosť) obstarala na náklade zmluvy o kúpe časti podniku hnuteľný a nehnuteľný majetok. Kúpna cena bola 300 000 eur. Do účtovníctva musí zaradiť majetok v reálnej hodnote, ktorá je na základe znaleckého posudku 5 000 000 eur. Je možné rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou zaúčtovať ako zvýšenie základného imania, resp. na účet 413? Účtovať o zápornom goodwille by bolo pre firmu likvidačné. Boli by odpisy daňovo uznaným nákladom z reálnej hodnoty kúpeného majetku?

Dátum publikácie: 23. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Fyzická osoba – občan – predala nehnuteľnosť právnickej osobe v roku 2018. Právnická osoba nehnuteľnosť zaradila do užívania a odpisovala. Vzhľadom na skutočnosť, že nedošlo k zaplateniu kúpnej ceny, predávajúci v roku 2019 odstúpil od zmluvy ako celku a v zmysle § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka a v zmysle § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa zmluva od počiatku zrušuje a kupujúci vrátil nehnuteľnosť predávajúcemu. Aký vplyv má uvedená transakcia na účtovanie a daň z príjmov u kupujúceho (právnickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva)?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.