889 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenka je cenný papier v listinnej forme, ktorý predstavuje bezpodmienečný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybné právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu. Ide o menej rozšírený platobný nástroj, ktorý má svoje špecifiká. Podnikateľské subjekty voliace túto formu vyrovnania záväzku musia poznať všetky podstatné náležitosti zmeniek, spôsoby nakladania s nimi a v neposlednom rade je potrebné, aby ich správne evidovali a zachytili v účtovníctve – pomôcť im v tom môže predkladaný príspevok.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 8. 10. 2020

Implementácia právnych noriem EÚ môže mať podstatný vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych daňových noriem i v oblasti transferového oceňovania. Ako sa so základnými konštitutívnymi prvkami uplatňovania princípu nezávislého vzťahu vyrovnáva Súdny dvor EÚ, ukazuje i jeho aktuálna rozhodovacia činnosť, a to konkrétne rozsudok vo veci C-558/19 Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj zo dňa 8. októbra 2020. Dominantnou témou rozoberaného rozhodnutia sú limity práva EÚ na uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania na cezhraničné transakcie a súčasne na neuplatňovanie rovnakých pravidiel na transakcie medzi rýdzo tuzemskými závislými osobami.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Tiché spoločenstvo je právny vzťah uzatvorený medzi podnikateľským subjektom a treťou osobou, ktorá za poskytnutie určitého vkladu do firmy získava právo podieľať sa na jej budúcich ziskoch. V príspevku sa venujeme právnemu pozadiu tichej spoločnosti, ako aj poskytovaniu a zdaňovaniu podielov na zisku. Samostatná časť je venovaná účtovaniu o poskytnutom vklade a o podieloch na zisku, a to z pohľadu subjektu, ktorý vklad prijal, a z pohľadu tichého spoločníka.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Jednou z častých chýb pri zostavovaní účtovnej závierky je nezaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Dôvodom môže byť, že účtovná jednotka si zamieňa rezervy a nevyfakturované dodávky, čo môže ovplyvniť výsledok hospodárenia v danom roku buď kladne, alebo záporne. V článku na príkladoch vysvetlíme obidva účtovné prípady.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V tomto príspevku pozornosť upriamujeme na problematiku príjmov plynúcich fyzickým osobám zo slobodných povolaní, napr. z vykonávania advokácie, daňového poradenstva, umeleckých činností a pod.  Právny, daňový a účtovný názor formulujeme s prihliadnutím na aktuálnu situáciu – pandémiu ochorenia COVID-19.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V tomto príspevku pokračujeme v téme z minulého vydania nášho periodika a detailne popisujeme ďalšie konštitutívne prvky princípu nezávislého vzťahu, t. j. jeho základnú abecedu. Tentokrát bližšie analyzujeme nasledovné okruhy: použitie colného oceňovania, úspory a ďalšie atribúty súvisiace s lokálnym trhom, osobitosti spojené s pracovnou silou, skupinové synergie a ich vplyv na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu. Pripájame tiež osobitný a detailný výklad pravidiel pre vykonanie funkčnej a rizikovej analýzy.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 28. 10. 2020

Pretože pretrváva nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, bol opätovne od 1. októbra 2020 vyhlásený núdzový stav (včítane časovo obmedzeného zákazu vychádzania) a boli uzatvorené niektoré prevádzky (napr. verejné stravovanie) – bude štát pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom tohto príspevku je problematika dvoch zamestnaneckých benefitov týkajúcich sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov, a to najmä z aspektu ZDP.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Už k 1. 1. 2018 došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane aj o benefit týkajúci sa dopravy zamestnanca.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.