15 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 10. 2021

Cieľom zákona je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí).

Právny stav od: 2. 10. 2020

Cieľom zákona je, aby si obce, prostredníctvom VZN a v istých zákonných medziach, mohli samé regulovať úľavy alebo úplné upustenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov. Obce a mestá tento nástroj aj pomerne často využívajú ako jeden z prostriedkov pomoci seniorom.

Právny stav od: 18. 9. 2020

Cieľom zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie.

Právny stav od: 17. 4. 2020

Cieľom zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty.

Právny stav od: 23. 8. 2019

Zákonom sa spresňuje predmet miestneho poplatku za rozvoj a to aj vzhľadom na požívanie jednotných pojmov v iných právnych predpisoch. Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa odstraňuje plnenie už existujúcej oznamovacej povinnosti poplatníkov. Došlo k transformácii tohto ustanovenia tak, že sa určuje postup a náležitosti oznamovaných údajov využitím kompetencie obce vyplývajúcej z Daňového poriadku za účelom zaslania individuálnej výzvy poplatníkovi na oznámenie výmery podlahovej plochy.

Právny stav od: 22. 8. 2018

Predloženým návrhom zákona sa zabezpečuje implementácia relevantných ustanovení nariadenia o recyklácii lodí. Návrhom zákona sa ďalej zjednocuje postup orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu, upravuje sa povinnosť viazania finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy a zavádzajú sa ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach a mestách Slovenskej republiky. Zavedením cieľov zberu sa má dosiahnuť zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. Zavedením cieľov zberu sa vyhovuje požiadavke Združenia miest a obcí Slovenska vo väzbe na návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládky odpadov. Zavádza sa zrušenie povinnosti mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. V návrhu zákona sa zavádza zrušenie zmluvnej povinnosti medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne a príslušným koordinačným centrom ako aj zrušenie povinnosti vyžiadať si od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade jednoduchých a drobných stavieb.

Právny stav od: 6. 6. 2014

Novela zákona obsahuje viaceré úpravy týkajúce sa správy miestnych daní.

Právny stav od: 27. 9. 2013

Do zákona sa dopĺňa princíp rozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, ak sa skládka odpadov alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí. Novela zákona zavádza možnosť využitia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov aj v inej oblasti životného prostredia ako je odpadové hospodárstvo za splnenia ustanovených podmienok. Upravuje sa sankčný paragraf, vzhľadom na absenciu sankcií za porušenie niektorých povinností.

Právny stav od: 5. 11. 2011

Cieľom zákona č. 460/2011 Z. z. je zrušenie duplicitných povinností, ktorými sa oznamovali rôzne skutočnosti na strane daňovníka a zavedenie jedného spoločného priznania k miestnym daniam, ktoré majú ročné zdaňovacie obdobie. Týmto sa sleduje zníženie administratívnej záťaže na strane daňovníkov i správcov miestnych daní. Rovnako sa zjednoduší a zracionalizuje podávanie priznaní k miestnym daniam návrh na zrušenie povinnosti pre daňovníkov vypočítavať sumu dane v daňovom priznaní a tiež návrh na podávanie tzv. čiastkového priznania k už podanému „riadnemu priznaniu“.

Právny stav od: 24. 9. 2010
Zákonom č. 527/2010 Z. z. sa pri určení ročnej sadzby dane z nehnuteľností znižujú doposiaľ určené násobky najnižšej ročnej sadzby dane na 5-násobok a to rovnako v prípade sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb i dane z bytov. Zároveň sa navrhuje účinnosť tejto zmeny počnúc zdaňovacím obdobím roku 2012, aby bol dostatočný časový priestor na prehodnotenie sadzieb dane z nehnuteľností.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.