30 výsledkov
Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Startupy sa od bežných spoločností odlišujú určitými špecifikami, ktorými sú predovšetkým zdroj kapitálu, inovatívnosť produktu alebo služby, personálne vzťahy a vzájomné vzťahy vo vnútri podniku a v neposlednom rade aj schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám trhu. Z týchto dôvodov si vyžiadali aj špeciálnu právnu formu podnikania. Ideálnou právnou formou podnikania pre startupy je jednoduchá spoločnosť na akcie. Preto si j. s. a. predstavíme z pohľadu účtovníctva a daní.  Pri financovaní startupu poukážeme na možnosť trendového crowdfundingu, resp. zhodnotíme výhody a nevýhody rizikového kapitálu.

 

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov formou balíka opatrení z tzv. kilečka sa dotklo i firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu. Aké konkrétne úľavy im novela priniesla, zhrnieme v tomto informatívnom článku.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi. 

Dátum publikácie: 19. 8. 2020
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Zákon podmieňuje nárok na dotáciu na úhradu nájomného poskytnutím zľavy z ceny nájomného od prenajímateľa. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančná analýza ponúka množstvo metód, ako hodnotiť finančné „zdravie“ firmy, pričom jej vybrané pomerové ukazovatele často tvoria súčasť hodnotenia firmy pri získavaní bankových úverov a iných finančných zdrojov na zaistenie stability firmy. V súčasnom období v súvislosti so šíriacou sa infekčnou chorobou COVID-19 sa bude klásť dôraz na zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné vynaložiť pri obnovení činnosti firiem. V príspevku na konkrétnom príklade demonštrujeme finančnú analýzu fiktívnej firmy na základe údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát.

Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť na základe finančnej analýzy pomerových ukazovateľov počas dvoch rokov musí zistiť a analyzovať svoj súčasný stav. V prípade nepriaznivej situácie nasadí opatrenia na zlepšenie výsledkov. Uvedená spoločnosť je na trhu dlhodobo a doposiaľ nevykazovala žiadne významnejšie problémy. Vychádzať budeme z upravenej účtovnej závierky počas rokov 2018 a 2019, použijeme údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej registratúra vzniká. Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry, t. j. konkrétna písomnosť.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasťou registratúr je aj personálna a mzdová agenda. Personálnu agendu predstavuje osobný spis zamestnanca, ktorý obsahuje najmä pracovnú zmluvu, osobný dotazník, doklady a potvrdenia, ktoré vyžaduje zamestnávateľ, a ostatné doklady týkajúce sa vzniku, priebehu a skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Mzdovú agendu tvoria písomnosti dokladujúce evidenciu, výpočet, zdaňovanie miezd a realizáciu zákonných a ostatných zrážok zo mzdy.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.