193 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 8. 12. 2020

Správca dane vykonávanie daňovej kontroly nemôže svojvoľne prerušiť a odložiť jej pokračovanie. Ak daňová kontrola trvá dlhšie ako jeden rok, je potrebné skúmať dôvodnosť prerušenia. Ak správca dane nerešpektuje maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly, poruší tým nielen ustanovenie o maximálnej dĺžke trvania, ale aj zásadu primeranosti a zásadu zákonnosti pri správe dane a protokol z nej tak nadobúda povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno použiť.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok, je pokračovaním z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho vtedajšie kvalitné spracovanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti, prípadne inú chybu pri vyplnení tlačiva daňového priznania ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, môže v lehote na podanie daňového priznania, resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti po lehote na podanie daňového priznania, odstráni túto chybu podaním dodatočného daňového priznania. Daňový poriadok upravuje prípady podania daňového priznania, z ktorých vyplýva, kedy daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podľa skúseností z praxe posledných rokov sa dá zovšeobecniť, že daňové úrady postupujú tak, že sa pri daňovej kontrole zamerajú na nedostatky v konaní dodávateľa alebo dodávateľovho dodávateľa – a vôbec netestujú splnenie dvojitej podmienky (podvod, resp. daňová výhoda a vedomosť), ktorú pre neuznanie odpočtu DPH kumulatívne požaduje judikatúra Súdneho dvora EÚ (SDEÚ).

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z oblasti správy daní prinášame analýzu štyroch situácií z praxe v nadväznosti na aktuálne platné znenie daňového poriadku s právnym odôvodnením konania správcu dane. Zameriame sa na možnosť prerušenia daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, uplatnenie inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňový poriadok prešiel v poslednom období takmer desiatimi novelizáciami, pričom v priebehu roka 2021 nadobudli alebo nadobudnú účinnosť viaceré dôležité zmeny. V príspevku si prejdeme jednotlivé upravené, resp. nové ustanovenia, čím zosumarizujeme čiastkové novely do syntetického prehľadu vhodného ako pomôcka na orientáciu v aktuálnych pravidlách správy daní.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novelou daňového poriadku došlo k úprave zákonných podmienok pre vykonanie opätovnej daňovej kontroly u daňového subjektu a k zmenám v priebehu daňovej kontroly. Predĺžila sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly z 15-tich pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

V registračnom konaní sa s účinnosťou 1. 1. 2021 zaviedli dôležité zmeny, v dôsledku ktorých bude registrácia daňových subjektov jednoduchšia a bude mať potenciál výrazne znížiť administratívnu záťaž na strane daňových subjektov. V priebehu roka 2021 je však potrebné prihliadať aj na prechodné ustanovenia v zákone o dani z príjmov a v daňovom poriadku.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.