17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 28. 2. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019

U podnikateľov, ktorí nie sú registrovaní ako platitelia DPH, sa o dani z pridanej hodnoty neúčtuje. Pri dodaných tovaroch a službách od platiteľov je DPH súčasťou ocenenia tovarov a služieb. Platitelia dane sú pri účtovaní DPH povinní postupovať podľa § 19 postupov účtovania v JÚ.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Príspevok je venovaný problematike registrácie a zrušenia registrácie platiteľa DPH so zameraním na postupy účtovania tejto dane v sústave jednoduchého účtovníctva a jej vplyv na základ dane z príjmov fyzickej osoby. Avizujeme aj zákonodarcami plánované zmeny od 1. 1. 2019 v tejto oblasti.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Daň z pridanej hodnoty ako všeobecnú nepriamu daň platíme v cenách tovarov a služieb, ale do rozpočtu ju odvádza (platí) osoba, ktorá je platiteľom alebo ktorej to ukladá zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Mechanizmus fungovania DPH spočíva v tom, že sa ňou zaťažuje cena, ktorú každý kupujúci platí dodávateľovi v obchodnom reťazci, t. j. DPH sa štátu odvádza na každom stupni, v toľkých intervaloch, v koľkých produkt prešiel fázami spotreby.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Predmetom dane z príjmov nie je daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane. DPH u neho netvorí súčasť zdaniteľných príjmov. DPH nemá vo všeobecnosti vplyv na základ dane z príjmov platiteľa tejto dane, je daňovo neutrálna. DPH uplatnená platiteľom tejto dane („na výstupe“) nie je predmetom dane; zároveň odpočítavaná DPH („na vstupe“) patrí u platiteľa DPH v princípe (okrem presne vymedzených prípadov) medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

V zmysle postupov účtovania pre JÚ v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom DPH, sa DPH účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie DPH alebo o povinnosti platiť DPH v pomocnej knihe DPH. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet DPH, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť DPH, sa účtuje v knihe záväzkov.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

O zrušení registrácie pre daň vydá daňový úrad rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Uplynutím dňa, kedy právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii.

Dátum publikácie: 4. 12. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Pri obstaraní majetku kúpou je možné, po dohode s dodávateľom, náklady na obstaranie uhradiť vo viacerých splátkach. O majetku obstaranom na splátky sa v účtovníctve účtuje od okamihu prevzatia majetku a ak ide o dlhodobý majetok, daňovo sa odpisuje odo dňa uvedenia do užívania, bez ohľadu na okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k majetku. Výhrada vlastníckeho práva predstavuje jeden z možných prostriedkov zabezpečenia práva predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.

Dátum publikácie: 22. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Služby zdravotnej starostlivosti poskytované v rámci výkonu lekárskeho alebo zdravotníckeho povolania v štátnych alebo neštátnych zdravotníckych zariadeniach sú od DPH oslobodené. Okrem týchto služieb je od dane oslobodené aj dodanie tovarov a služieb, ktoré priamo súvisia so zdravotnom starostlivosťou. Netýka sa to však dodania liekov a zdravotníckych pomôcok lekárňami a výdajňami zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícke zariadenia môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom DPH. 

Dátum publikácie: 22. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zásady pre účtovanie DPH v jednoduchom účtovníctve ustanovuje § 19 opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. Daň z pridanej hodnoty sa účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe DPH.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Tretia časť témy Nehnuteľnosti pokračuje vyraďovaním nehnuteľností predajom, likvidáciou, darovaním, resp. preradením odpisovaného majetku z obchodného majetku do osobného používania, vplyvom na daň z príjmov a účtovaním vyradenia nehnuteľností v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve. Záver článku sa venuje vyradeniu nehnuteľností z pohľadu dane z pridanej hodnoty.

Partner