Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
215 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona o účtovníctve  sa vydalo usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v účtovných jednotkách účtujúcich podľa opatrenia č. MF/27076/2007-74. Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje Zákonník práce. 

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zásoby vyjadrujú majetok, ktorý by mal byť v účtovnej jednotke v neustálom obehu. Pre podnikateľa je dôležité, aby poznal optimálny, ako aj skutočný stav zásob na základe správne vedenej evidencie. V tomto článku sa zameriavame na zásoby z pohľadu ich zachytenia v jednoduchom účtovníctve. Po úvodnej charakteristike a kategorizácii priblížime špecifiká účtovania zásob v priebehu roka, pri zostavení účtovnej závierky i pri ukončení podnikania.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pričom má byť preukázateľne zaúčtovaný v účtovníctve a mal by spĺňať atribúty, ktoré sú pre účtovný doklad zadefinované v zákone o účtovníctve. Účtovný doklad nemá také striktné náležitosti ako „faktúra“, ktorá je presne špecifikovaná v zákone o DPH. Náležitosti faktúry sa musia zohľadniť u tých podnikateľov, ktorých sa zákon o DPH priamo dotýka. 

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podnikáte na živnosť ako fyzická osoba, ale chcete zmeniť právnu formu podnikania na spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké sú najvýznamnejšie právne, účtovné a daňové súvislosti, na ktoré pri takomto prechode musíte pamätať?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Sústava jednoduchého účtovníctva sa vyznačuje tým, že sa v nej oddelene sledujú záväzky účtovnej jednotky najmä z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovarov a služieb voči dodávateľom, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov, záväzky z finančných vzťahov, napríklad z poskytnutého úveru, dane z príjmov, záväzky vyplývajúce z nepriamych daní, poplatky, pokuty, penále atď. V článku si vysvetlíme podrobnosti pri rôznych účtovných prípadoch.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

V § 17 postupov účtovania v JÚ sú definované podrobnosti o postupoch účtovania v osobitných účtovných prípadoch, kde zaraďujeme aj finančný prenájom. Finančným prenájmom rozumieme obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas doby nájmu.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z pracovnoprávnych vzťahov vznikajú zamestnávateľovi záväzky voči zamestnancom vyplývajúce zo Zákonníka práce a v súvislosti so zaúčtovaním miezd za zamestnancov, voči poisťovniam a daňovému úradu v Knihe záväzkov. Vyplatenie miezd a odvodov sa účtuje v peňažnom denníku ako výdaj na úhradu záväzkov v príslušnom druhovom členení. V súvislosti s tvorbou pracovných miest zamestnávateľovi vyplýva povinnosť tvorby sociálneho fondu.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie na pracovisku vo vlastnom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacích poukážok alebo vlastní reštauračné zariadenie.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prijaté preddavky majú charakter záväzku. Podľa zákona o dani z príjmov poskytnuté alebo prijaté preddavky sú súčasťou základu dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k ich zaplateniu alebo prijatiu. Nie je podstatné, či v zdaňovacom období, v ktorom došlo k zaplateniu alebo prijatiu preddavku, dôjde aj k splneniu dodávky tovar, služby alebo iného plnenia, na realizáciu ktorých bol preddavok poskytnutý alebo prijatý.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri zaúčtovaní došlých dobropisov vychádzame z ustanovenia § 53 zákona o DPH, ktorý sa vzťahuje na opravu základu dane, v dôsledku čoho došlo k zníženiu základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom daňovník prijal doklad o oprave základu dane.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.