Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Jednoduché účtovníctvo
189 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 12. 5. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 4. 2020

Ako sa bude správne účtovať príspevok pri COVID-19 od štátu, 80 % na zamestnanca?

Dátum publikácie: 7. 4. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 10. 2018

Občianske združenie (športový klub) vedie jednoduché účtovníctvo, má nevyčerpanú dotáciu z ministerstva, uvádza sa to do záväzkov voči štátu? Krádež kreditnej karty, pri ktorej bola vyvodená škoda voči danému človeku, je pohľadávka voči nemu?

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Živnostník, platiteľ DPH, vedie jednoduché účtovníctvo. V januári 2020 požiadal o štátnu dotáciu na kúpu elektrického vozidla. Dotácia bola odsúhlasená a prijal ju cez bankový účet v hodnote 8 000 €. V tom istom mesiaci kúpil vozidlo v Maďarsku - faktúra je vystavená na sumu 40 000 €. Časť faktúry bola uhradená v januári cez účet zo štátnej dotácie, zbytok 32 000 € bude prefinancovaný cez spotrebný úver (mesačné splátky). Je prijatá štátna dotácia zdaniteľným príjmom v roku 2020? Samozdanenie v 1/2020 sa urobí z hodnoty 40 000 € (t. j. z kúpnej ceny vozidla)? V akej hodnote sa zaradí auto do majetku? 

Dátum publikácie: 24. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Kto má povinnosť oznamovať dátum schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok:spoločnosti s r. o., fyzické osoby účtujúce v sústave PÚ, fyzické osoby účtujúce v sústave JÚ, neziskové organizácie účtujúce v sústave JÚ?

Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: Ing. Ingrid Šalkovičová
Právny stav od: 1. 12. 2010

Nezisková organizácia (poľovnícka organizácia) účtuje v jednoduchom účtovníctve. Ako zaúčtuje nasledovné účtovné prípady: výdavky na vyšetrenie na trichinelózu, postúpenie práva poľovníctva – prenájom pozemkov, bankové poplatky, povolenie na lov zveri, plomby na označovanie zveri, členské príspevky užívateľa poľovného revíru. Ktoré výdavky patria do nezdaňovanej činnosti?

Dátum publikácie: 16. 3. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Daňové výdavky po zaplatení sa týkajú aj FO podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve?

Dátum publikácie: 13. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Živnostník ukončil činnosť k 31. 5. 2019, na rozhodnutí živnostenského úradu má však uvedený dátum ukončenia 1. 6. 2019. V účtovníctve je naposledy účtované na základe bankového výpisu k 31. 5. 2019. Ako to bude s pohybmi účtu po tomto dátume? O ktoré položky má byť upravený základ dane, ak daňovník vykazuje ku dňu ukončenia činnosti finančné prostriedky v pokladnici (sociálny fond), na bankovom účte, neuhradené pohľadávky a záväzky (voči dodávateľom, mzdy, daň z motorových vozidiel) a nespotrebované stravné lístky? Možno mu do výdavkov roku 2019 započítať výsledok ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Je správne účtovanie dane za ubytovanie inkasovanej od ubytovaných v účtovníctve poskytovateľa ubytovacích služieb, ak túto daň uvádza v peňažnom denníku ako ostatný príjem nepodliehajúci dani a odvod dane mestskému úradu ako ostatný výdavok neovplyvňujúci základ dane? Môže ostať v účtovníctve rozdiel, ak sa tieto sumy nerovnajú (paušálna platba dane)?

Dátum publikácie: 9. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Firma účtujúca v jednoduchom účtovníctve v januári 2019 prerušila živnosť na 2 roky, čiže je potrebné v rámci uzávierkových operácií vykonať úpravu dane aj o neuhradené pohľadávky. Pohľadávky boli prihlásené do konkurzu, ktorý súd vo februári 2019 pre nedostatok majetku zrušil (firma je už ex offo vymazaná z OR). Ide o pohľadávky, ktoré sú už dávno premlčané. Môžu sa uvedené pohľadávky odpísať aj daňovo alebo len účtovne?

...

Partner