Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Miestne dane - ostatné
10 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 9. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 12. 2012

Ako správne vyrubiť daň za stavebný pozemok? Na LV je parcela č. 1 – orná pôda, parcela č. 2 – orná pôda, parcela č. 3 – ostatná plocha. V stavebnom povolení sú uvedené parcely č. 2 a č. 3, kde parcela č. 3 je vyňatá z ornej pôdy na stavebné účely. Je potrebné sa riadiť LV alebo stavebným povolením?

Dátum publikácie: 24. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 7. 2020

Ako platia podnikateľské subjekty poplatok za komunálny odpad, ak fyzická osoba má v obci trvalý pobyt a súčasne je podnikateľom a miestom jeho podnikania je miesto jeho trvalého bydliska?

Platí poplatok za komunálny odpad ako fyzická osoba aj ako podnikateľský subjekt?

Fyzická osoba má v obci trvalý pobyt, súčasne je podnikateľom, ale miesto podnikania má v inej obci. Platí poplatok za komunálny odpad len ako fyzická osoba?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 12. 2005

Ako je to s vyrubením dane z nehnuteľnosti za skleník, ktorý na osadenie nevyžaduje základ? Môže sa to zdaniť ako stavba – skleník alebo nie?

Dátum publikácie: 18. 3. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 7. 2019

Platiteľ DPH má čerpaciu stanicu, na ktorej má kávovar, ktorý vydáva tovar za odplatu, umyvárku, ktorá poskytuje službu - umytie za odplatu a vysávač, ktorý tiež vydáva službu za odplatu, k tomu ešte majiteľ chce kúpiť automat na cigarety. Akým spôsobom evidovať tržby z hľadiska DPH a dane z príjmu? Do týchto automatov nakupuje tovar, z ktorého si odpočítava DPH (kávy, cukor..., prášky do autoumyvárky...).  Robí to tak, že raz mesačne naúčtuje do registračnej pokladnice počet káv z kávomatu, počet umytí z autoumyvárky a počet vysávaní. Z nevýherných automatov a nevýherných prístrojov sa platia aj miestne dane. Je to takto správne?

Dátum publikácie: 12. 3. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Je správne účtovanie dane za ubytovanie inkasovanej od ubytovaných v účtovníctve poskytovateľa ubytovacích služieb, ak túto daň uvádza v peňažnom denníku ako ostatný príjem nepodliehajúci dani a odvod dane mestskému úradu ako ostatný výdavok neovplyvňujúci základ dane? Môže ostať v účtovníctve rozdiel, ak sa tieto sumy nerovnajú (paušálna platba dane)?

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť vlastní rekreačnú chatku. Plánuje ju prenajímať na krátkodobé ubytovanie, vždy na pár dní/nocí do mesiaca tak právnickým osobám, ako aj fyzickým osobám. Je povinná prihlásiť sa na platenie miestnych daní na miestne príslušnom úrade?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Vlastník nehnuteľnosti prenajíma nebytové priestory viacerým nájomcom. Miestny poplatok platia väčšinou nájomcovia, teda v zmluvne dohodnutom nájomnom nie je zahrnutý miestny poplatok za komunálny odpad.  Môže vlastník fakturovať časť miestneho poplatku nájomcom bez DPH? Môže použiť slovo refakturuje/fakturuje/fakturuje prechodnú položku? 

Dátum publikácie: 21. 1. 2019
Autor: Doktorka9
Právny stav od: 1. 1. 2005

Ako zdaniť nehnuteľnosť, ak na LV je evidovaná obecná budova, v skutočnosti je to prerobená stavba na byty, ktoré vlastníčka nehnuteľnosti prenajíma, ak na LV je nehnuteľnosť evidovaná ako Motel T., vlastníkom je FO, ktorá tento motel prenajíma s. r. o.?

Dátum publikácie: 6. 4. 2018
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Obec ako správca miestnych daní a poplatkov posiela podľa § 80 ods. 1 zákona o správe daní daňovým dlžníkom obce výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku. Podľa rovnakej citácie zákona je obci v zákonnej lehote konkrétnym dlžníkom doručená námietka proti tejto výzve.

Čo znamená v tomto prípade, že „podanie námietok má odkladný účinok"? Môže podaná námietka zastaviť proces výrubu, resp. vymáhania dane aj v prípade, že je právoplatné rozhodnutie o vyrubení dane (dokonca potvrdené odvolacím orgánom)? Alebo odkladný účinok sa týka náhradnej lehoty na zaplatenie daňového nedoplatku uvedenej vo výzve? Je stanovená lehota na vydanie rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení námietky a aké náležitosti toto rozhodnutie obsahuje? Je vydaním rozhodnutia o vyhovení, resp. nevyhovení námietky celý proces ukončený? Alebo sa dá aj proti nemu odvolať?

Dátum publikácie: 10. 3. 2015
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015

Fyzická osoba (nepodnikateľ) chce ako nájomca uzatvoriť nájomnú zmluvu s cirkvou na poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Aké povinnosti z danej zmluvy vyplývajú pre fyzickú osobu z hľadiska

  1. dane z nehnuteľnosti a
  2. platenia poplatku za komunálne odpady?

Kto má platiť uvedené dane a poplatky?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.