232 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V článku si priblížime princípy reťazového obchodu, ako aj kritériá priradenia prepravy v rámci reťazovej dodávky tovaru. Dodanie tovaru do iného členského štátu je oslobodené od DPH, na toto oslobodenie však treba nárok deklaratórne preukázať, s čím býva v praxi často problém. Zamerali sme sa preto na vysvetlenie náležitostí oslobodenia z pohľadu slovenskej i európskej legislatívy zdôrazňujúc spresnenie podmienok od roku 2020. V príkladoch riešime najčastejšie komplikácie súvisiace s dôkazmi o preprave, oznámením identifikačného čísla nadobúdateľa, podávaním súhrnného výkazu a pod.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si vysvetlíme problematické situácie.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty. V peňažnom denníku sa rieši inkaso alebo úhrada. U platiteľa DPH sa pohľadávka alebo záväzok člení na základ dane a DPH. Účtovanie inkasa, resp. úhrady má vtedy odlišný princíp.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Z pohľadu DPH je potrebné viesť záznamy pri zdaniteľných plneniach z pohľadu preukázateľnosti transakcie. Povinnosť vyhotoviť faktúru definuje § 72 zákona o DPH. Povinnosť registrácie má zdaniteľná osoba – živnostník, SZČO, účtovník, samostatne hospodáriaci roľník a v podstate každý, kto vykonáva tzv. ekonomickú činnosť. V praxi ide hlavne o činnosť výrobcov, obchodníkov, osôb poskytujúcich rôzne služby, výkon slobodných povolaní, napr. advokát, komerčný právnik, duševná tvorivá činnosť a športová činnosť.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V tejto časti príspevku si ukážeme názorné príklady účtovania základných transakcií vo väzbe na DPH. Ide o situácie, keď sa vystavujú faktúry s prenosom daňovej povinnosti, ale i s DPH alebo ak sa rieši nárok na odpočítanie DPH z došlých faktúr.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V nasledujúcich riadkoch sú prezentované najčastejšie príklady pri cezhraničných transakciách – nadobudnutie tovaru z EÚ v domácej a cudzej mene z pohľadu odberateľa, kedy sa plnenie uvedie do daňového priznania a kontrolného výkazu (oddiel B.1). Zrkadlovo je s nadobudnutím tovaru úzko späté aj dodanie tovaru do EÚ z pohľadu dodávateľa, kedy sa transakcia uvedie ako oslobodená podľa § 43 do daňového priznania a do súhrnného výkazu.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V záverečnom zhrnutí pripomenieme, pri ktorých zdaniteľných obchodoch vzniká povinnosť účtovať daňovú povinnosť k DPH a kedy sa uplatňuje nárok na odpočítanie DPH.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky DPH v účtovnej sústave jednoduchého účtovníctva? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančné riaditeľstvo SR  s účinnosťou od 1. 1. 2020 vydáva aktualizovaný metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby označované v § 65 zákona o DPH ako služby cestovného ruchu. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Právo na odpočítanie teda existuje v prípade, keď je transakcia na vstupe podliehajúca DPH priamo a bezprostredne spojená s jednou alebo viacerými transakciami na výstupe zakladajúcimi právo na odpočítanie. Existenciu súvislosti „vstupu a výstupu“ je potrebné posúdiť vzhľadom na objektívny obsah konkrétneho plnenia. Zložitejšie to môže byť v prípade, ak je na výstupe plnenie bezodplatné.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.