566 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom tohto príspevku je problematika dvoch zamestnaneckých benefitov týkajúcich sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov, a to najmä z aspektu ZDP.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Už k 1. 1. 2018 došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane aj o benefit týkajúci sa dopravy zamestnanca.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do 31. 12. 2020 výška oslobodenia nepeňažného plnenia zamestnávateľa na dopravu zamestnancov od dane závisí od výšky príspevku zamestnanca na dopravu a druhu činnosti zamestnávateľa. Od 1. 1. 2021 sa mení výpočet výšky nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť tak, že prostriedky preukázateľne vynaložené zamestnávateľom za mesiac sa prepočítajú na jedno miesto v motorovom vozidle.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Zlepšuje sa tým jeho cash flow, riešia sa problémy s dlžníkmi a predchádza sa druhotnej platobnej neschopnosti. Prínosom je aj úspora času a energie, ktorú by pôvodný veriteľ musel vynaložiť na vymáhanie pohľadávky.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Všeobecná úprava postúpenia pohľadávky je ustanovená v Občianskom zákonníku. Vďaka týmto ustanoveniam môže veriteľ aj bez súhlasu dlžníka postúpiť svoju pohľadávku inému subjektu, ktorý sa stáva veriteľom voči tomu istému dlžníkovi. Postúpením pohľadávky tak dochádza k zmene v osobe veriteľa bez toho, že by sa inak tento vzťah zmenil.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Použitie konkrétneho spôsobu ocenenia pohľadávok je spravidla priamo závislé od spôsobu ich nadobudnutia. Pri vzniku sa pohľadávky oceňujú menovitou hodnotou, pri ich odplatnom nadobudnutí alebo pri nadobudnutí vkladom do základného imania obstarávacou cenou, v prípade bezodplat­ného nadobudnutia sa pohľadávky oceňujú reálnou hodnotou.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zaúčtované vyradenie postúpenej pohľadávky nie je automaticky aj daňovým výdavkom. Zákon o dani z príjmov u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva upravuje osobitné pravidlá zahrnovania postúpenej pohľadávky do daňových výdavkov vo viacerých ustanoveniach, a to so zámerom oddeliť postúpenie vlastnej pohľadávky, postúpenie nadobudnutej pohľadávky, postúpenie pohľadávky nadobudnutej kúpou podniku, nepeňažným vkladom alebo právnym nástupcom v reálnych hodnotách.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 29. 9. 2020

V poradí šiestou novelou zákona č. 67/2020 Z. z. je jeho novela č. 264/2020 Z. z. Ňou sa „vypínajú“ niektoré ustanovenia vybraných opatrení vo finančnej oblasti aj napriek tomu, že obdobie pandémie vyhlásené 12. 3. 2020 stále trvá.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prvá časť príspevku sumarizujúceho východiskové pravidlá nazerania na princíp nezávislého vzťahu podľa pravidiel a usmernení formulovaných v Smernici OECD. Do reálií slovenského právneho režimu transferového oceňovania adaptujeme nasledovné kľúčové body: A. určenie obchodných a finančných vzťahov, B. zohľadnenie konkrétnej transakcie na účely transferového oceňovania, C. posudzovanie strát, D. štátne opatrenia.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.