8 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej registratúra vzniká. Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry, t. j. konkrétna písomnosť.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasťou registratúr je aj personálna a mzdová agenda. Personálnu agendu predstavuje osobný spis zamestnanca, ktorý obsahuje najmä pracovnú zmluvu, osobný dotazník, doklady a potvrdenia, ktoré vyžaduje zamestnávateľ, a ostatné doklady týkajúce sa vzniku, priebehu a skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Mzdovú agendu tvoria písomnosti dokladujúce evidenciu, výpočet, zdaňovanie miezd a realizáciu zákonných a ostatných zrážok zo mzdy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Interná smernica upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné uchovávanie písomností. Smernica platí pre všetkých zamestnancov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s písomnosťami spoločnosti. Slúži na zabezpečenie jednotného postupu všetkých útvarov spoločnosti pri manipulácii s písomnosťami.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2018

V prvej časti článku (DÚPP 8/2018) sme sa venovali niektorým metódam a postupom, ktoré sa vo finančno-ekonomickej analýze dlhodobého majetku považujú za základné. Teraz budeme vo finančnej analýze dlhodobého majetku pokračovať – analýzu prehĺbime pomocou ukazovateľov efektívnosti využitia DM a budeme sa zaoberať aj vplyvom odpisov a odpisovej politiky na podnikovú ekonomiku ako celok. 

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Podnikateľ má povinnosť inventarizovať majetok a záväzky. Neoddeliteľnou súčasťou inventarizácie majetku je aj inventarizácia pokladnice. Zákon o účtovníctve ukladá podnikateľom vykonať inventarizáciu pokladnice ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Príspevok popisuje postup prác pri inventarizácii pokladnice. Súčasťou článku je vzorová interná firemná smernica Inventarizácia pokladnice.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky inventarizácia pokladnice? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Internú účtovnú smernicu Inventarizácia pokladnice si vypracuje podnikateľ podľa svojich potrieb, to znamená, že ak napríklad neuskutočňuje účtovné operácie v cudzej mene, vypracuje smernicu len pre inventarizáciu pokladnice vedenej v eurách. Podnikateľ, ktorý účtuje aj o hospodárskych operáciách v cudzej mene, má povinnosť vykonať inventarizáciu každej pokladnice vedenej v cudzej mene a túto skutočnosť musí odzrkadliť aj v internej účtovnej smernici Inventarizácia pokladnice.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.