146 výsledkov
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

V dobe kovidovej, ostatne tak, ako vždy v nezvyčajný situáciách, je dobré dôslednejšie a hlbšie sa zaoberať problémami v oblasti BOZP na pracoviskách. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA)  zverejnila usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Dátum publikácie: 22. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 3. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka v nadväznosti na novelu Zákonníka práce účinnú od 1. marca 2021.

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Novela Zákonníka práce od začiatku marca rieši osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, ale upravuje aj možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Podrobnejšie upravuje domácku prácu/teleprácu, možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, definuje pojem „zamestnanec trvalo sa starajúci o dieťa“, spresňuje právnu úpravu v súvislosti s predĺžením skúšobnej doby...

Dátum publikácie: 26. 3. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 5. 2021

Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu v aplikačnej praxi osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. S účinnosťou od 1. 5. 2021 prichádza do procesnej stránky tohto inštitútu zásadná zmena, mení sa a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok. Táto agenda sa teda presúva z právomoci notárov do právomoci súdov ako konanie o potvrdení vydržania.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 1. 11. 2020

Predstavujeme novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu účinnú od 1. 11. 2020. Predmetom novely bolo niekoľko vecných okruhov, najmä zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, sprísniť pravidlá využitia anonymných predplatených platobných prostriedkov, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Obsahom príspevku je problematika zmien v okruhu zamestnaneckých benefitov a s nimi súvisiacich zmien od 1. 1. 2021, a to po novelizácii zákona o dani z príjmov zákonom č. 416/2020 Z. z. Došlo napr. k zrušeniu oslobodenia 13. a 14. platu, nezdaniteľnej časti základu dane v súvislosti s kúpeľnou starostlivosťou, k zrušeniu zvýhodneného odpisovania budov na ubytovanie zamestnancov a uznávania straty z nich.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 je účinná zmena zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Táto novela bola publikovaná ako zákon č. 358/2020 Z. z.

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Mgr. Barbora Magočová
Právny stav od: 19. 1. 2021

Dňa 19. 1. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorý reaguje na 2. vlnu pandémie. S ohľadom na zavedenie tzv. lockdownu prináša (podľa vzoru vlaňajšej právnej úpravy) niektoré úľavy pri uplatňovaní a bránení práv na súdoch, koriguje úpravu hlasovania kolektívnych orgánov právnických osôb a obmedzuje konanie dražieb. Okrem uvedeného okrajovo reaguje na ťažkosti, ktoré koronakríza spôsobila na trhu práce; v neposlednom rade upravuje tiež záležitosti súvisiace s očkovaním proti COVID-19 a jeho liečbou. Článok upozorňuje na tie zmeny právnej úpravy, ktoré sa budú v nadchádzajúcich dňoch najvýraznejšie týkať života podnikateľskej praxe a bežných ľudí.

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosti súvisiace s odpadovým hospodárstvom sa pravidelne menia. Dôvodom sú často zmeny na úrovni Európskej únie, ktoré sme ako členovia Európskej únie povinní transponovať do národného právneho poriadku, a taktiež zmeny, ktoré nadväzujú na problémy aplikačnej praxe. Tieto dôvody boli rozhodujúce aj pri príprave novely zákona o odpadoch, ktorá bola schválená ešte v roku 2019, a taktiež aj pri príprave aktuálnej novely zákona o odpadoch, ktorá bola schválená dňa 24. septembra 2020. V tomto článku si priblížime zmeny účinné od 1. januára 2021, vyplývajúce z Novely 2019 a zmeny účinné od 14. októbra 2020, vyplývajúce z Novely 2020.

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela 2019 nadobudla platnosť už 27. decembra 2019 a jednotlivé jej časti nadobúdajú účinnosť postupne až do 1. januára 2023 (ide o tzv. delenú účinnosť zákona). Ide o rozsiahlu novelu, ktorá priniesla veľké množstvo zmien.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.