22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi. 

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Aj napriek tomu, že povinnosť vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu bežné podnikateľské subjekty nemajú danú zákonom, je vhodné, aby mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností. V článku nájdete žiadaný vzor smernice, ako aj výklad povinností pri spracúvaní účtovnej a personálno-mzdovej dokumentácie podľa platnej legislatívy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Registratúra je súbor všetkých registratúrnych záznamov evidovaných pôvodcom registratúry, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, z činnosti ktorej registratúra vzniká. Registratúrny záznam je informácia evidovaná pôvodcom registratúry, t. j. konkrétna písomnosť.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasťou registratúr je aj personálna a mzdová agenda. Personálnu agendu predstavuje osobný spis zamestnanca, ktorý obsahuje najmä pracovnú zmluvu, osobný dotazník, doklady a potvrdenia, ktoré vyžaduje zamestnávateľ, a ostatné doklady týkajúce sa vzniku, priebehu a skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Mzdovú agendu tvoria písomnosti dokladujúce evidenciu, výpočet, zdaňovanie miezd a realizáciu zákonných a ostatných zrážok zo mzdy.

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Interná smernica upravuje uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností spoločnosti podľa zákona o archívoch a registratúrach a podľa osobitných predpisov ustanovujúcich povinné uchovávanie písomností. Smernica platí pre všetkých zamestnancov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s písomnosťami spoločnosti. Slúži na zabezpečenie jednotného postupu všetkých útvarov spoločnosti pri manipulácii s písomnosťami.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2018

V prvej časti článku (DÚPP 8/2018) sme sa venovali niektorým metódam a postupom, ktoré sa vo finančno-ekonomickej analýze dlhodobého majetku považujú za základné. Teraz budeme vo finančnej analýze dlhodobého majetku pokračovať – analýzu prehĺbime pomocou ukazovateľov efektívnosti využitia DM a budeme sa zaoberať aj vplyvom odpisov a odpisovej politiky na podnikovú ekonomiku ako celok. 

Dátum publikácie: 3. 11. 2017
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Zásoby sú majetkom držaným na predaj vo forme materiálu alebo dodávok na spotrebu vo výrobnom procese alebo poskytovaní služieb. Zásoby sú súčasťou krátkodobého majetku účtovnej jednotky. Zásobami sú materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá a tovar.

Dátum publikácie: 3. 11. 2017
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Niektoré kontroly v účtovníctve je potrebné vykonávať priebežne, počas celého účtovného obdobia, t. j. tak ako vznikajú hospodárske operácie, napr. kontrolu formálnej a vecnej správnosti účtovných dokladov, iné sa uskutočňujú v určitých časových intervaloch. V príspevku od vecnej kontroly účtovníctva a jej právnej úpravy prejdeme k praktickým úlohám – organizácii účtovných kontrol z hľadiska možného postupu a identifikácii niektorých chýb v účtovnej evidencii a spôsobe vedenia účtovníctva.

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Príspevok prezentuje komplexnú metodiku účtovných kontrol v konkrétnej účtovnej jednotke, pôsobiacej u nás. Na základe platnej právnej úpravy účtovníctva podnikateľov popisuje najdôležitejšie kontroly, ktoré by mala vybraná účtovná jednotka vykonávať, aby jej účtovníctvo bolo správne, úplné, preukázateľné, zrozumiteľné. Článok podáva popis kontroly správnosti účtovníctva samotnou účtovnou jednotkou, a zároveň upozorňuje na predmety kontroly.

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Predtým, ako účtovná jednotka začne kontrolovať správnosť svojho účtovníctva s vy­užitím jednotlivých druhov kontrol a vnútorných kontrolných väzieb podvojného účtovníctva, mala by si overiť úplnosť svojej účtovnej dokumentácie. Túto povinnosť ustanovuje zákon o účtovníctve, ktorý hovorí, že „Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov...“ a ďalej: „Účtovnú dokumentáciu tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov...“. Príspevok prináša aj prehľad povinných účtovných záznamov spolu s vybranými ustanoveniami zákona o účtovníctve.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.