79 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 18. 4. 2020
Číslo: MF/009754/2016-442

V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a dopĺňa pokyn MF SR č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Číslo: MF/007222/2020-74

Opatrenie MF SR č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.

FS - 4/2020
Dátum publikácie: 16. 4. 2020
Číslo: M F/008939/2020-441

MF SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu“.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 23. 12. 2019
Číslo: MF/020541/2019-2974

MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru na základe § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy s účinnosťou od 1. 1. 2020 vydáva Metodické usmernenie o postupe pri príprave investícií a projektov investičného charakteru podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu MF SR.

FS - 12/2019
Dátum publikácie: 16. 12. 2019
Číslo: MF/020133/2019-1411

Metodické usmernenie vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z., medzinárodne uznávaných audítorských štandardov najmä z Medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu vydaných Inštitútom interných audítorov a Etického kódexu pre výkon vnútorného vydaného ministerstvom financií. Je záväzné pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu, ktorí majú povinne zriadený útvar vnútorného auditu.

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 30. 11. 2019
Číslo: MF/015223/2019-74
Problematika: účtovníctva

Novela opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, Burzu cenných papierov a platobné inštitúcie.

FS - 11/2019
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Číslo: MF/010175/2004-42
Problematika: rozpočtová

MF SR z dôvodu aktualizácie procesov pri vrátení prostriedkov EÚ poskytnutých prostredníctvom certifikačného orgánu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sú zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR, ako aj pre potreby aplikačnej praxe mení a dopĺňa pôvodné metodické usmernenie k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.