204 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Každá nezisková účtovná jednotka je povinná uskutočniť k poslednému dňu účtovného obdobia účtovnú závierku. Ak má účtovná jednotka niekoľko pobočiek, organizačných zložiek alebo iných častí, ktoré nie sú samostatnými právnickými osobami, je potrebné, aby tieto zahrnula do svojej účtovnej závierky. Ak sú organizačné zložky právnymi subjektmi, sú povinné zostaviť účtovnú závierku za príslušnú zložku samostatne.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2020, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Príklad obsahuje účtovné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých typoch účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené na účely podnikania. V prílohe je vyplnené tlačivo účtovnej závierky k uvedenému príkladu.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách na dve desatinné miesta alebo matematicky zaokrúhlene v celých eurách. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok podrobne rozoberá nehnuteľnosť právnickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov - právnu úpravu nehnuteľností, stavebnú a technologickú časť stavby, zaradenie stavieb budov do odpisovej skupiny a odpisovanie, technické zhodnotenie budov a stavieb, pozemky, vyradenie nehnuteľností predajom, likvidáciou, bezplatným odovzdaním alebo v dôsledku škody.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vzhľadom na liberalizáciu účtovného chápania dlhodobého hmotného majetku zákon o dani z príjmov ustanovuje určitý odlišný prístup, ktorý má prednosť pred účtovným. Podstatné odlišnosti sú hlavne pri odpisovaní hmotného majetku – z pohľadu účtovníctva dlhodobého hmotného majetku.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri budovách a stavbách je potrebné odlišovať zariadenia chápané ako súčasť stavby, ktoré sa odpisujú spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine, od zariadení, ktoré sú i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou samostatnými technologickými zariadeniami a odpisujú sa samostatne.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pre odpisovanie stavieb sú vytvorené dve odpisové skupiny (odpisová skupina 5 a 6), pri zaradení budov využívaných na viaceré účely zákon o dani z príjmov stanovuje, že budovy, ktoré sa používajú na niekoľko účelov, sa zaradia do odpisovej skupiny podľa hlavného využitia určeného z celkovej úžitkovej plochy.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

S technickým zhodnotením budov a stavieb je v praxi najviac problémov. Spočívajú predovšetkým v správnom rozlíšení výdavkov na opravy, ktoré možno zahrnúť do daňových výdavkov priamo a výdavkov na technické zhodnotenie, ktoré nie sú jednorazovým daňovým výdavkom a zahŕňajú sa do základu dane len prostredníctvom odpisov.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Na účely zákona o dani z príjmov sú pozemky hmotným majetkom vylúčeným z odpisovania. Preto sa problematike pozemkov zákon o dani z príjmov venuje až v okamihu ich vyradenia z majetku. Do tejto doby sú výdavky na ich obstaranie nanajvýš dobre investované prostriedky, ale daňový základ nijakým spôsobom neovplyvnia.

Dátum publikácie: 9. 12. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri vyradení budov a stavieb ide spravidla o posúdenie daňovej účinnosti daňovej zostatkovej ceny. Vyradiť budovy a stavby z užívania môže daňovník napr. z dôvodov ich predaja, likvidácie, bezodplatného prevodu alebo škody na majetku.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.