130 výsledkov
Dátum publikácie: 18. 2. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 5. 2020

Rozsudok krajského súdu spôsobil stav právnej neistoty, pretože vo veci tej istej žalobkyne a totožného predmetu konania sa zásadne odklonil od svojich záverov uvedených v predchádzajúcom rozsudku, pričom ani neuviedol dôvody tohto odklonu. Správca dane navrhol, aby kasačný súd napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Dátum publikácie: 27. 1. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2021

V priebehu roka 2020 bolo schválených šesť noviel zákona o správe daní (daňový poriadok) s účinnosťou ich uplatnenia už v priebehu roka 2020, od 1. 1. 2021, od 1. 8. 2021 a od 1. 1. 2022. Článok popisuje aj budúcu plánovanú novelu daňového poriadku.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 29. 9. 2020

V poradí šiestou novelou zákona č. 67/2020 Z. z. je jeho novela č. 264/2020 Z. z. Táto novela reaguje na také nastavenie opatrení na zamedzenie šírenia pandémie, ktoré umožňujú správnym úradom (daňový úrad, colný úrad, samospráva) pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie; zároveň vy­žadovať od daňových subjektov aj riadne plnenie ich daňových povinností peňažnej alebo nepeňažnej povahy.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 2. 2020

Vyberáme ďalší z rozsudkov Najvyššieho súdu SR týkajúcich sa tzv. karuselových podvodov na DPH, pri ktorých sa ten istý tovar fakturačne vráti späť v reťazci a kontrolovaný daňový subjekt sa na týchto reťazových obchodných transakciách zúčastňuje. V tomto prípade sa nenašla ani jedna spoločnosť, u ktorej by tovar skončil v skutočnej spotrebe. Dodanie tovaru sa deklarovalo len formálne vyhotovenými dokladmi, pričom reálne dodanie tovaru sa vierohodne nepotvrdilo.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri odpočte zostatku daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach.

Dátum publikácie: 25. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Rozsiahla novelizácia zákona je zameraná na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev a konania o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi. 

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 21. 7. 2020

Národná rada SR schválila zákon na podporu podnikateľského prostredia, tzv. kilečko, ktorého niektoré ustanovenia začali platiť už 21. 7. 2020. V príspevku ponúkame základný prehľad ekonomicky relevantných dotknutých oblastí.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 7. 2020

Prinášame sumárny prehľad zmien vo veličinách, ktoré nadväzujú na zvýšenie životného minima od 1. júla 2020.

Dátum publikácie: 20. 8. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 3. 7. 2018

Rozsudok NS SR, ktorý daňovej kontrole podľa dokladov uznáva prednosť pred určením dane podľa pomôcok. Vzhľadom na skutočnosť, že určovanie dane podľa pomôcok nebolo v čase, keď už správca dane disponoval platnou adresou žalobcu na doručovanie, ukončené, správca dane mal žalobcovi opätovne doručiť písomnosti, dodatočne ho upovedomiť o začatí daňovej kontroly a vyzvať ho na predloženie potrebných účtovných dokladov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.