Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Nezisková organizácia
1016 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Opravy je potrebné uviesť v daňovom priznaní a tiež kontrolnom výkaze podanom za aktuálne zdaňovacie obdobie. Iný typ opráv predstavujú opravy takých pochybení, kedy nemalo dôjsť k uplatneniu DPH, napríklad z dôvodu, že nedošlo k zdaniteľnému plneniu (teda nevznikol vôbec základ dane ani DPH).

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Právo na odpočítanie možno uplatniť len vo vzťahu ku skutočne splatným daniam, t. j. daniam zodpovedajúcim plneniu podliehajúcemu DPH, resp. zaplateným z dôvodu ich splatnosti. Právo na odpočítanie sa nevzťahuje na daň, ktorá je splatná len z dôvodu jej uvedenia na faktúre. Princíp neutrality DPH vyžaduje, aby DPH, ktorá bola nesprávne fakturovaná, mohla byť upravená bez toho, aby takéto konanie bolo podmieňované tým, či vystavovateľ príslušnej faktúry konal v dobrej viere.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Uvádzame, aký má byť podľa Súdneho dvora EÚ prístup správcu dane, ak následne dodávateľ, ktorému správca dane vyrubil daň, opraví pôvodnú faktúru vystavenú jeho odberateľovi z dôvodu, že mal nastať tuzemský prenos daňovej povinnosti na tohto odberateľa, a preto faktúra mala byť správne vystavená bez DPH, pričom vyrubenú daň žiada vrátiť.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Rozoberieme zdanenie podielov na zisku vyplácaných podľa Obchodného zákonníka, zdanenie dividend podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a podielov na zisku podľa smernice ATAD 2 (reverzné hybridy).

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa za príjem, ktorý sa pre daňové účely bude považovať za podiel na zisku dopĺňa aj príjem vyplácaný nielen od obchodnej spoločnosti a družstva, ale aj od tzv. reverzného hybridného subjektu. Rovnaká úprava sa doplnila pre prijímateľov právnické osoby.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V prípade posudzovania týchto podielov na zisku, podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacích podielov, ktoré sú vyplácané daňovníkom alebo od daňovníkov zo štátov, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je potrebné pri riešení zdanenia vychádzať aj zo znenia konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty u daňovníka, ktorý pri ich zisťovaní vychádza z výsledku hospodárenia podľa  paragrafu 17 ZDP a počas obdobia pandémie (od 12. 3. 2020) prijal dotácie, podporu alebo príspevky z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytované za účelom zmiernenia dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, vydáva odbor daňovej metodiky nasledovné usmernenie.

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Novela zákona upravuje sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky bude k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023. 

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Katarína Maliňáková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu (odpisy, tvorba opravných položiek, zostatková cena pri likvidácii, predaji, manku alebo škode) sa účtuje o výnosoch. V prípade poskytnutia transferov zo štátneho rozpočtu a zo štátnych finančných aktív je poskytovateľom dotácií štát, ktorého reprezentuje Ministerstvo financií SR, a nie správca kapitoly, cez ktorú bola dotácia poskytnutá.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.