Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Nezisková organizácia
1011 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Komplexnú tému zachytenia účtovných operácií viažucich sa k dani z pridanej hodnoty v JÚ predstavíme v širších súvislostiach, zodpovieme si praktické otázky a na príkladoch si vysvetlíme problematické situácie. Z pohľadu zákona o DPH si priblížime definíciu obratu v jednoduchom účtovníctve, miesto dodania tovaru a služby, vznik daňovej povinnosti (pri tovare a službe), dodanie tovaru a služieb v tuzemsku – účtovanie DPH, ako aj transakcie so zahraničím a pripojíme príklad na kurzy. V závere ponúkame test na overenie vedomostí z tejto oblasti.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2020

V oblasti overovania účtovnej závierky v roku 2019 a v roku 2020 došlo k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 a zákonom č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022. Budú mať uvedené zmeny vplyv na overovanie účtovnej závierky audítorom zostavenej k 31. 12. 2019 alebo nie? 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Obsahom tohto príspevku je problematika dvoch zamestnaneckých benefitov týkajúcich sa dopravy a ubytovania pre zamestnancov, a to najmä z aspektu ZDP.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Už k 1. 1. 2018 došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane aj o benefit týkajúci sa dopravy zamestnanca.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do 31. 12. 2020 výška oslobodenia nepeňažného plnenia zamestnávateľa na dopravu zamestnancov od dane závisí od výšky príspevku zamestnanca na dopravu a druhu činnosti zamestnávateľa. Od 1. 1. 2021 sa mení výpočet výšky nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť tak, že prostriedky preukázateľne vynaložené zamestnávateľom za mesiac sa prepočítajú na jedno miesto v motorovom vozidle.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spotrebné dane predstavujú nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na konkrétny druh tovaru. Príslušné tovary podliehajú zdaneniu v krajine ich použitia. Príspevok objasňuje druhy spotrebných daní na Slovensku, povinnosti daňových subjektov v konaní spotrebných daní, základné princípy výberu spotrebných daní v rámci členských štátov EÚ, vrátenie spotrebnej dane z pohonných látok v EÚ a účtovné súvzťažnosti spotrebnej dane.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Postúpením (predajom) pohľadávky pôvodný veriteľ získava určité dohodnuté percento z jej nominálnej hodnoty. Zlepšuje sa tým jeho cash flow, riešia sa problémy s dlžníkmi a predchádza sa druhotnej platobnej neschopnosti. Prínosom je aj úspora času a energie, ktorú by pôvodný veriteľ musel vynaložiť na vymáhanie pohľadávky.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Všeobecná úprava postúpenia pohľadávky je ustanovená v Občianskom zákonníku. Vďaka týmto ustanoveniam môže veriteľ aj bez súhlasu dlžníka postúpiť svoju pohľadávku inému subjektu, ktorý sa stáva veriteľom voči tomu istému dlžníkovi. Postúpením pohľadávky tak dochádza k zmene v osobe veriteľa bez toho, že by sa inak tento vzťah zmenil.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2020

Použitie konkrétneho spôsobu ocenenia pohľadávok je spravidla priamo závislé od spôsobu ich nadobudnutia. Pri vzniku sa pohľadávky oceňujú menovitou hodnotou, pri ich odplatnom nadobudnutí alebo pri nadobudnutí vkladom do základného imania obstarávacou cenou, v prípade bezodplat­ného nadobudnutia sa pohľadávky oceňujú reálnou hodnotou.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.