Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Nezisková organizácia
1095 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Novelou zákona o dani z príjmov sa od 1. 1. 2022 zjednocuje posudzovanie hodnoty oslobodenia stravovania zabezpečeného v nepeňažnej forme (zabezpečenie stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov) a v peňažnej forme (finančný príspevok na stravovanie), pričom na oslobodenie sa bude vzťahovať strop stanovený nielen Zákonníkom práce, ale aj ďalšími zákonmi upravujúcimi štátnu službu jednotlivých profesií.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak je účtovná jednotka platiteľom DPH, potom faktúra má obsahovať nielen náležitosti podľa zákona o DPH, ale aj náležitosti podľa zákona o účtovníctve. Zákon o DPH v § 74 neustanovuje ako povinnú náležitosť faktúry jej slovné označenie „faktúra“. Preto, ak má doklad náležitosti podľa § 74 zákona o DPH, považuje sa za faktúru aj v prípade, ak je označený inak ako faktúra, napríklad ako dobropis alebo ťarchopis.

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosť zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín mikro, malá a veľká účtovná jednotka sa ustanovila zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 431/2002 Z. z.  Ide o účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

Dátum publikácie: 19. 11. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 15. 11. 2021

Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k osobitnej oznamovacej povinnosti platiteľa podľa § 6 zákona o DPH, ktorým sa s účinnosťou od 15. novembra platiteľom ukladá povinnosť oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý účet, ktorý používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane, ako aj každú zmenu týkajúcu sa takéhoto účtu.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová, Ing. Silvia Matulová
Právny stav od: 1. 1. 2022

Schválená novela zákona o účtovníctve od 1. 1. 2022 posilňuje tendenciu digitalizovať vykonávanie účtovníctva a ešte viac zjednodušiť spracovanie a archivovanie dokladov. Z tohto dôvodu bude po novom možné dokumenty previesť do elektronickej podoby bez nutnosti použiť zaručenú konverziu, čo otvára dvere ďalším možnostiam, ako sa vyhnúť záplave papierov. V článku zhrnieme základné zásady pre prijímanie, obeh, spracovanie a archiváciu dokladov a osobitne upozorníme na podmienky zaručujúce preukázateľnosť a vierohodnosť účtovného záznamu pred aj po transformácii.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na 35 príkladoch si zhrnieme fakturáciu v modelových situáciách z praxe podnikateľských účtovných jednotiek – tento raz z pohľadu obchodného práva, podvojného účtovníctva a dane z príjmov. Prejdeme okruhy ako: vzájomné započítanie pohľadávok, všeobecná premlčacia doba, postúpenie pohľadávky. Predstavíme zmeny v zákone o účtovníctve od roku 2022, ktoré sa týkajú spoločnosti v kríze a časového rozlíšenia. Z praktického aspektu rozoberieme daňové posúdenie pohľadávok a ich príslušenstva , opravné položky k pohľadávkam u mikrodaňovníka, úpravu základu dane o neuhradené záväzky. Faktúram sa venujeme v širokých súvislostiach a najmä riešime reálne problémy, ktoré sa pri ich vystavovaní, prijímaní a spracúvaní objavujú.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kto môže majetok daňovo odpisovať? V zákone o dani z príjmov je právo na uplatnenie daňových odpisov založené buď na vlastníckom princípe, alebo princípe ekonomického vlastníctva. V určitých presne špecifikovaných situáciách majú teda možnosť uplatniť daňové odpisy aj tí daňovníci, ktorí nie sú právnym vlastníkom hmotného majetku, ale využívajú majetok na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Na príkladoch si ukážeme, aké možnosti majú jednotlivé skupiny daňovníkov – od majiteľov v (bez)podielovom spoluvlastníctve, dlžníkov pri zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva na veriteľa, kupujúcich, ktorí vlastnícke právo nadobudnú neskôr, cez správcov majetku až po nájomcov a ďalšie špecifické kategórie používateľov predmetného majetku.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2021

V roku 2022 po prvýkrát bude môcť mikrodaňovník reálne využiť zvýhodnené uplatňovanie daňovej straty. Pri rozhodovaní o výške odpočtu bude daňovník posudzovať, či je v tomto roku mikrodaňovníkom a či si môže uplatniť stratu až do výšky základu dane alebo nie je mikrodaňovníkom a môže si odpočítať stratu len do výšky 50 % základu dane. Tento spôsob môže použiť prvýkrát na stratu vykázanú za rok 2021. Na príkladoch si ukážeme, ako správne posudzovať splnenie kritérií na status mikrodaňovníka a ako rozložiť stratu v jednotlivých rokoch.

Dátum publikácie: 18. 11. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 25. 11. 2020

Rozsudok NS SR. Platiteľ si neoprávnene odpočítal DPH zo služby – nájmu vozidiel, deklarovaný dodávateľ nebol oprávnený nakladať s vozidlami, keďže nemal so skutočnými vlastníkmi áut uzatvorenú žiadnu zmluvu, ktorej predmetom by bol nájom alebo pôžička dotknutých vozidiel. Platiteľ mal dodržiavať štandardnú odbornú starostlivosť. Táto spočíva v tom, že si v prípade prenájmu motorového vozidla overí, či je dodávateľ oprávnený vôbec disponovať s motorovým vozidlom a prípadne ho dať tretej osobe do nájmu. Takéto overenie nemožno považovať za úkon, ktorý by sťažovateľa neprimerane zaťažoval.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 635) rokuje o novele, ktorou sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. s účinnosťou od januára 2022. Uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.