365 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2022

V príspevku sa venujeme postupu pri zmene registrácie platiteľov DPH registrovaných podľa § 5 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH a naopak – podľa toho, či ide o osobu usadenú alebo neusadenú v SR. Ak zdaniteľná osoba zaznamenala zmenu vo svojom postavení , vzniká jej povinnosť oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej stráca alebo získava status zahraničnej osoby. Dôležitým faktorom je pri tom správne vyhodnotenie existencie stálej prevádzkarne z pohľadu zákona o DPH.

Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 8. 7. 2020

Rozsudok Najvyššieho súdu SR. Platiteľ si dostatočne nepreveril svojich dodávateľov, najmä či sú vôbec schopní a oprávnení obchodovať s mäsom, či boli registrovaní podľa zákona o potravinách a zákona o veterinárnej starostlivosti. Keďže platiteľ bol priamo účastníkom deklarovaného obchodu ako odberateľ, nemôže sa obhajovať nemožnosťou dosahu a preverenia zákonom vyžadovaných náležitostí, vyplývajúcich z danej obchodnej transakcie.

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 15. 11. 2021

Zákon o DPH bol novelizovaný na základe novely daňového poriadku. Nosným opatrením je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. S uvedeným opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov na webovom sídle FR SR. Inštitút ručenia za daň u odberateľa za daň, ktorú neodviedol dodávateľ, je rozšírený o nový dôvod, ktorým je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR.

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí: ročné vyrovnanie odpočítanej dane, úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku, povinnosť platiteľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie, uviesť v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka údaje o oprave základu dane.

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Povinnosť robiť ročné vyrovnanie odpočítanej dane má platiteľ dane, ktorý si v súlade s § 50 zákona kráti odpočítateľnú daň koeficientom.

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Úprava odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH má zabezpečiť, aby počas zákonom stanoveného obdobia boli zohľadnené zmeny v používaní investičného majetku (hnuteľného aj nehnuteľného) v rámci podnikania na činnosti zdaňované, príp. činnosti oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane, na činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane, príp. činnosti kombinované.

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S účinnosťou od 1. 1. 2020 platiteľovi dane, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie podľa § 65 zákona o DPH a ktorý v priebehu kalendárneho roku zvyšoval alebo znižoval základ dane a daň, ukladá zákon povinnosť uvádzať údaje o zvýšení alebo znížení základu dane v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka.

Dátum publikácie: 17. 12. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Komplexný príklad k zúčtovaniu DPH za rok 2021 – konkrétne zdaniteľné plnenia počas roka, výpočet ročného koeficientu, vyplnené daňové priznania za I. až IV. štvrťrok 2021.

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa novelizuje daňový poriadok, ale aj iné daňové zákony, napr. zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

Dátum publikácie: 14. 12. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 15. 11. 2021

Novela obsahuje súbor legislatívnych opatrení, ktorých spoločným cieľom je zlepšenie výberu DPH. Zaviedla sa povinnosť pre platiteľov dane oznamovať FR SR čísla bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. Zavádza sa nový typ pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorým je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.